PBEs forslag for Lørenvangen 22 og Peter Møllers Vei 13

Plan- og Bygningsetaten fremmer et alternativt forslag for Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13 med reduserte bygningshøyder, lavere utnyttelse, større grøntområder og bevaring av eksisterende bebyggelse.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har i brev 12.12.2022 varslet forslagsstiller om at vi ikke kan anbefale deres reviderte planforslag. Vi har gjennom planprosessen veiledet forslagsstiller og gitt føringer om hvilke endringer som er nødvendige for at vi skal kunne anbefale planforslaget. Føringene er ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad.

For å sikre de kvalitetene vi vektla i område- og prosessavklaringen, oppstartsmøtet og i vår vurdering til offentlig ettersyn, har vi utarbeidet et alternativ som ivaretar disse kvalitetene. I tillegg har vi i større grad innarbeidet tilbakemeldingene fra høringsuttalelsene som kom inn til offentlig ettersyn.

PBE’s forslag, Alternativ 2:

Alternativ 2 Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13

Til sammenlikning, forslagsstillers (Selvaag) alternativ 1:

Forslagsstillers Alternativ 1.

Selvaag mener prosessen med plansaken er svært kritikkverdig og bør evalueres

Selvaag har fått beskjeden om at PBE stiller med alternativt forslag og skriver et brev til PBE: «Vi nå går inn i det åttende året med reguleringsarbeid for disse eiendommene. Prosessen hittil er svært kritikkverdig og bør evalueres. Den har vært preget av svært mange involverte saksbehandlere, ikke-enhetlige tilbakemeldinger fra etaten, nye føringer som ikke hensyntar tidligere avklarte forhold, absolutt-tolkning av veiledere og normer, og meget lang svartid både hos forslagsstiller og etaten. «.

Plan- og bygningsetatens alternativ

PBEs alternativ tar utgangspunkt i forslagsstillers alternativ, men foreslår reduserte bygningshøyder, lavere utnyttelse, større grøntområder og bevaring av eksisterende bebyggelse. Uttalelsene fra offentlig ettersyn har bidratt til å sette rammene for PBEs alternativ. Nedenfor går vi gjennom 9 tema som skiller alternativ 1 og 2, trinn for trinn:

  1. Fotavtrykk
  2. Bygningshøyder
  3. Kulturarv
  4. Grøntareal
  5. Torg
  6. Avstand til vei og nabobebyggelse
  7. Gjenbruk
  8. Renovasjon
  9. Trær

1. Fotavtrykk

Vi fjerner deler av bebyggelsen for å gi mer plass til offentlige funksjoner som torg og park. Dette gir flere åpne arealer og grønnstruktur til planen.

Fotavtrykk Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

 

2. Bygningshøyder

Vi reduserer høydene på deler av bebyggelsen for å gi mer lys og luft på uteoppholdsarealene, og bedre sikt til omgivelsene.

Bygningshøyder Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

3. Kulturarv

Vi bevarer hele den opprinnelige Tranfabrikken, for å bevare en svært tiltrengt bygningsmessig tidsdybde og variasjon på Løren – og en motvekt til en ellers ung bydel. Vi foreslår at Tranfabrikken brukes til Forretning/barnehage/annen offentlig eller privat tjenesteyting (helse, kultur, velvære, bydelshus, nærmiljøsenter)/kontor/bevertning.

Kulturarv Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

4. Grøntareal

Barnehagen flyttes fra felt 1 til felt 2 og vi tilrettelegger for at en eventuell barnehage kan etableres i de to nederste etasjene i Tranfabrikkens bakre fløy. Dette gir mer uteareal til boligene i felt 1.

Grøntareal Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

5. Torg

Vi utvider torget i Peter Møllers vei/ Vekslerveien, for å skape en større møteplass og synliggjøre Tranfabrikken langs en av Lørens hovedgater med Løren T-bane og Løren Torg. Torg mot Vekslerveien blir noe større som følge av ny plassering av bebyggelsen langs Vekslerveien, beskrevet under neste punkt.

Torg Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

6. Avstand til vei og nabobebyggelse

Vi opprettholder og viderefører eksisterende bebyggelses avstand til Vekslerveien og Lørenvangen, for å tilrettelegge for at gatene kan bli grønne og solfylte. Dette danner en buffersone mellom boligene i 1. etasje og gaten, samtidig vil den nye bebyggelsen kaste mindre skygge på naboeiendommene.

Avstand til vei og nabobebyggelse Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

7. Gjenbruk

Vi tilrettelegger for at en vesentlig bygningsmasse kan gjenbrukes, gjennom å opprettholde eksisterende byggegrense for den L-formete bebyggelsen i Vekslerveien/Lørenvangen.

Gjenbruk Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

8. Renovasjon

Vi utvider deler av gang- og sykkelveien med 1 meter for å gi plass til at renovasjon kan løses på egen grunn, samlet. Renovasjonsbilen kan kjøre gjennom området uten behov for å rygge. Det er avsatt et bestemmelsesområde for avfallsbeholdere, og vi ønsker tilbakemelding til bestemmelsesområdets plassering og størrelse. Løsningen er i tråd med gatenormalen.

Renovasjon Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

9. Trær

Vi tilrettelegger i større grad for bevaring av trær, gjennom å plassere byggegrensene utenom eksisterende trær.

Trær Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Begrenset høring av PBEs alternativ (alternativ 2) Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13, Løren

Beskrivelse av Plan- og bygningsetatens alternativ

Plansak

Selvvags Brev – FORESPØRSEL OM INNSYN I ALTERNATIV PLAN OG BEMERKNING TIL PROSESS