PBE om høyder i Lørenveien

Det er liten tvil om at det har blitt tett i Lørenveien. Nå skal Gregers Kvartal bygges ut i Lørenveien 51 og de har fått godkjent 8 etasjer mot Lørenveien.

Tidligere direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe gikk ut i Aftenposten og sa at avstanden mellom bygningene er for liten på Løren. Fra Baker Hansen og mot Økern ligger teglmuren tett mot veien.

Ellen mener også Løren er et boområde som har gode hverdagsomgivelser og fungerer godt. Nå skal Lørenveien 51 snart rives og det kommer enda en boligblokk på 8. etasjer tett mot veien.

Lørenveien med mange nybygg. Veien skal bygges om til enveiskjøring for å få bedre plass til myke trafikanter.

Kan jeg klage eller få erstatning?

En lørenboer som bor på andre siden av veien for der Gregers Kvartal skriver et brev til PBE der hun spør etaten hva hun skal gjøre.

Utsikten blir ødelagt og leilighet blir ikke like privat som den en gang var. «Hva skal jeg gjøre nå, skal jeg sende en klage eller krav på erstatning siden det blir storendring i livet mitt?»

PBE svarer  at høyder og volum ble grundig vurdert av etaten ved offentlig ettersyn og i politisk behandling.

I PBE’s vurdering til politisk behandling kom de frem til at de kan anbefale forslaget høyder og utnyttelse ettersom forslaget ligger i et område som er definert til utviklingsområde i gjeldende kommuneplan, del av sentrumsområdet av Løren og nært Løren T-banestasjon. Forslaget vil også bidra til en bymessig utvikling i Lørenveien og ha høy arkitektonisk kvalitet.

De skriver også hvordan man kan klage inn vedtaket, men det virker ikke som om hun vil få medhold av PBE.

Les svarbevet fra PBE.

Skisse av fremtidig byplangrep for Gregerskvartal

Les hele Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling av planforslaget her. På side 133 står det om «Planforslagets høyder og utnyttelse er i tråd med overordnede føringer».