Modell av Økern S

Modelbilde av Økern S hentet fra Alliance Arkiteter 

 Alliance Arkiteter har utviklet en modell for Økern S. Området er avgrenset av Alnabanen i nord og Ring 3 i vest og sør. Det som i dag er et industriområde med blant annet UPS sitt hovedkontor og historiske Elektro-Generator A/S (EGAbygget). Byantikvaren ville først sette EGAbygget på gul liste, men de har senere trekt det tilbake da de mener det finnes andre minneverdigebygg i nærheten, uten å si hvilke bygg det er.

Det er mye støy fra Ring 3 mot området. Det er planlagt kontorer som en støydemper rundt boliger som skal bygges på i midten av planområdet.

Turveien D2 går igjennom området. Hovinbekken, som skal frem i lyset, er også planlagt over området. Dette vil forhåpentligvis utbygger måtte ta hensyn til slik at vi får en koselig turvei med bekk igjennom Hovinbyen.

Bymiljøetaten har kommet med følgende uttalelse:

«Bekkens løp må avklares før det åpnes for annen bruk av arealet. Gjenåpning med parkopparbeidelse legges inn som rekkefølgekrav.»

«Rekkefølgekrav. I tillegg til bekkeåpning med park, bør det vurderes å legge inn rekkefølgekrav om nye forbindelser for gående og syklende, interne møteplasser/torg, samt innendørs og/eller utendørs idrettsanlegg.»

Uttalelse fra Byantikvaren:

Byantikvaren gjør oppmerksom på at det i Ulvenveien 75 [nå Selma Ellefsens vei 10] er et bevaringsverdig bygg. Bygningen ble oppført for EGA i 1968. EGA var en viktig norsk teknologibedrift. Anlegget er karakteristisk for 1960- tallets modernisme og har arkitektonisk verdi. Byantikvaren anser det som viktig å bevare en kontorbygning fra en epoke hvor det ble oppført mange kontorbygninger i dette området. Anlegget har også kulturhistorisk verdi. Byantikvaren ber om at bygningen blir regulert til hensynssone bevaring. Byantikvaren har i etterkant av uttalelsen endret holdning. Dette fremkommer av e-post datert 24.04.17 (saksinnsyn dokumentnummer 201618936-11). Etter dialog med PBE og nærmere vurdering vil Byantikvaren ikke innføre EGAbygget på gul liste. De anser at bygget har kvaliteter, særlig med tanke på industrihistorien, men har andre gode representanter i nærheten.

Nyttige lenker
Byantikvarens oppføring av EGA bygget
Alliance Arkitekter
PBE’s saksinnsyn – Selma Ellefsens vei 15 med fler – Bestilling av oppstartsmøte – Utvikling av Økern S