Lørenveien kan bli enveiskjørt-miljøgate

Lørenveien er en del av den grønne ringen gjennom Hovinbyen. Nå er Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten i gang med å planlegge hvordan gaten skal bli.

I prosessavklaringen står det: Lørenveien skal utformes som en gate med grønt preg for å videreføre den grønne ringen fra strategisk plan for Hovinbyen og VPOR for Løren og Økern.
Det grønne gatepreget vil skape en sammenheng mellom de planlagte parkene i området. Gata skal tilrettelegges for gående, med gode krysningspunkter på tvers.

Lørenveien er en påbegynt strøksgate som skal videreutvikles for å skape en aktiv og attraktiv forbindelse mellom Løren og Økern. Gata skal etableres med sammenhengende grønnstruktur, og den skal ikke invitere til gjennomkjøring.
Bakgrunn for prosjektet er overordnede føringer gitt i strategisk plan for Hovinbyen og VPOR for Løren og Økern.

Heller mot enveiskjøring

Bymiljøetaten er forslagsstiller for endringen av Lørenveien. De har tidligere kommet opp med flere forslag for hvordan gaten skal utformes. Alternativene har tidligere hatt toveis-kjøring hele eller deler av Lørenveien. Nå har det kommet opp et nytt forslag der det ser ut til at enveiskjøring fra Lørenvangen til mot Økern er å foretrekke for flere av partene. Gaten er trang og derfor vil en enveiskjørt gate kunne frigjøre areal til bredere fortau, sykkelfelt, grønnstruktur og andre elementer som benker.

 

PBEs vurdering av forslaget med enveiskjøring

Enveiskjøring

PBE synes at alternativ 5 er et godt prinsipp for utforming av veien. PBE er positiv til enveiskjøring fordi det frigir areal til grønt og reduser gjennomkjøringstrafikk langs gata. Alternativ 5 må tas som utgangspunkt for planarbeidet og utvikles videre i dialogfasen. Etter dialog med BYM kan PBE konkludere at muligheten for toveiskjøring i deler av gata, slik PBE illustrerte i Område- og prosessavklaringen, ikke blir nødvendig.

Sykkelløsning

PBE hadde i oppstartsmøtet anbefalt en sykkelløsning basert på konseptet «sykling i rolig trafikk» fra Oslostandarden for sykkeltilrettelegging. Løsningen bestod av ensidig sykkelfelt mot
kjøreretning og sykling i blandet trafikk. Etter å drøfte saken igjen ble det konkludert at forslaget fra BYM om tosidig sykkelfelt kan aksepteres av alle partene. Årsaken er at BYM informerte om at maks ÅDT for veier hvor «sykling i rolig trafikk» er egnet skal nedjusteres i fremtidige revisjoner av Oslostandard.

Konfliktnivå mellom trafikantgrupper i veier med tilsvarende sykkelløsninger og trafikkmengder har vært større enn opprinnelig forventet av det dokumentet. Sykkelløsningen består av opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter. En slik utforming er i tråd med Oslostandarden og PBE er positiv til at den legges til grunn i det videre i planarbeidet. PBE poengterte at sykkelløsningen må sikre god kobling/systemskifte ved det fremtidige sykkelanlegget langs Lørenveien torg (saksnr. 201616910) og den nye gang- og sykkelveien langs planområde S-4732.

Kjøreretning

Ved etablering av tosidig sykkelfelt antar PBE at retningen biltrafikken reguleres blir mindre vesentlig. I så fall vil både enveisregulering mot øst og vest gi god måloppnåelse, som vil si: å
frigi areal til Den grønne ringen, redusere trafikk- og støynivå i strøksgate og hindre gjennomgangstrafikk langs boligområder.

Parkeringsplasser

Antall parkeringsplasser (4) som er vist i skissen anses tilstrekkelig. Det er rom for å justere/optimalisere plassering når planforslaget blir mer detaljert. Tverrsnitt, bredden til kjørefeltet
PBE stilte spørsmål om bredden til kjørefeltet. Illustrasjonene fra alternativ 5 viser en kjørefeltsbredde på 4 meter. Fagkyndig informerte om at bredden kan vurderes redusert til 3,5
meter i henhold til gjeldende normaler. PBE er positiv til en reduksjon i bredden til 3,5 meter. Det vil bidra til å disponere mer areal til grønt og kan bidra til å redusere fartsnivået i gata.

Fremdriftsplan

  • Kunngjøring oppstart av regulering: januar 2019
  • Innsendt komplett planforslag til PBE: oktober 2019
  • Utleggelse for offentlig ettersyn: januar 2020
  • Bemerkningsmøte: april 2020
  • Innsendt redigert planforslag til 2. gangsbehandling: mai 2020

Plansak PBE