Planer for Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13

Det er noen tomter sentralt på Løren som fortsatt bærer preg av industritiden. Tranfabrikken er en av disse hvor det fortsatt er produksjon i dag. Den andre tomten er Selvaags gamle hovedkontor. Denne tomten har de eid, solgt, leid inn som hovedkontor, pusset opp og kjøpt opp igjen. Nå skal disse rives og Selvaag skal sette opp boliger. Spor Arkitekter har tegnet opp et forslag.

Ill. Spor Arkitekter

Prosjektinfo:

Planområdet ligger i et transformasjonsområdet på grensen mellom indre og ytre by, med stor grad av utnytting.

Internt i bebyggelsen etableres det et ytterligere hierarki av offentlige rom, fra det trafikkerte urbane livet langs Peter Møllers vei og Lørenvangen til beboernes grønne kvartalshager. SAMLEGATENE ser man for seg utformes med boliger i første etasje, brede fortau og trerekker. I området ved krysset Peter Møllers vei og Vekslerveien utformes det med aktive fasader i første etasje som knytter seg på dagens etablerte gateløp og områdets fremtidige plan. INTERNGATEN har utfordringer med terrengfall og tilstøtende fasader for de fremtidige boligenes solside. Denne gaten ser vi for oss med et mer urbant preg, samtidig som det bør legges tilrette for forhager til boligene. PARKDRAGET er tenkt utformet som et grøntdrag, med en opparbeidet gang/ sykkelvei, hvor også brannbiler kan komme til. Parkdraget flyter inn i KVARTALSHAGENE, hvor beboerne kan oppholde seg i grønne omgivelser, her ligger også boligenes inngangsparti, sykkelparkering og lekearealer.

Stedsanalyse. Ill. Spor Arkitekter

Barnehagediskusjon

Av sakspapirene på PBE’s hjemmesider ser det ut til at det pågår en diskusjon om prosjektet skal ha en egen barnehage innenfor prosjektets tomt, eller om dette kan oppfylles ved å bygge en barnehage et annet sted på Løren. Selvaag foreslår å bygge denne i den nye blokken som skal bygges der House of Nerds er i dag. Det er uklart om PBE kan gå med på å legge barnehagen til en annen tomt.

Det pågår også en diskusjon om høydene. Blokkene er planlagt å være på mellom fire og åtte etasjer. To av blokkene vil Selvaag bygge helt instill uteområde til Gartnerløkka barnehage. Dette vil skape mye skygge på uteområdene til denne barnehagen. PBE mener det skal bygges maks to etasjer, mens Selvaag vil bygge opp til åtte etasjer.

Tranfabrikken på Løren

Selvaag river hovedkvarter

Tidligere sak om Selvvag som vil rive House of Nerds

Saksinnsyn: Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13 – Detaljregulering for boliger

Spor Arkitekter