Selvaag har nye planer for House of Nerds på Løren

Lørenveien 38 – Bilde fra grape architects

I Lørenveien 38 holder House of Nerds til i første etasje og det er noen kontorlokaler i de to etasjene over. Selvaag er eier av bygningen og har nå med arkitektene i Grape Architects sendt inn forslag om å regulere om tomten og få bygget en ny bygning på fire etasjer.

Bygningsmassen skal også trekkes ut mot veien slik at det blir en sammenhengende linje med boligbygningen på vest-siden.

I planforslaget skriver arkitekten:

Det er gjort vurderinger av eksisterende bebyggelse og mulig omforming av denne,
men bygget har blitt endret i så stor grad gjennom årenes løp at det er få originale
kvaliteter å bygge videre på. Planløsningen er lite effektiv og sprang mot gaten er
en utfordring med tanke på UU. Avstand til Lørenveien gir et uavklart rom som ikke
bidrar til å stramme opp gaten.

Eiendommen i seg selv er ikke regulert til bevaring eller på gul liste, men utvikling må forholde seg til verneverdier på nabotomten.

 

Overordnet grep

• Fasadelivet trekkes ut i samsvar med nabobyggene, og harmonerer bedre med kontekst og gir et tydeligere gaterom.
• Fem etasjer, som følger høyde på nabobygg.
• Næringsformål vil være mest hensiktsmessig basert på beliggenheten. Første etasje tilrettelegges for utadrettet virksomhet (eksempelvis kantine/cafè etc). Øvrige etasjer benyttes til kontorformål.
• Økt dybde til ca 26.8 meter gir mer effektivt volum til kontor. Dette muliggjør arbeidsplasser mot hver fasade med kjerne i midten.

Illustrasjon fra grape architects
Illustrasjon fra grape architects

Nybygg forutsetter dispensasjon fra gjeldende regulering, men anses å være et bedre bymessig grep.
Det ønskes diskutert om nytt volum med noe økte høyder og med fasadeliv justert noe nærmere veien kan behandler som byggesak med dispensasjon. Dette fordi det anses å være en relativt beskjeden økning som i større grad svarer på bymessige prinsipper i området og som bedre kan bidra til strøksgaten. Nytt volum anses ikke å ha vesentlige negative virkninger og vi mener det derfor bør kunne unntas fra plankrav.

Illustrasjon fra grape architects
Lørenveien 38 huser i dag House of Nerds