Video: Seminar om Hovinbyen/Økern

Byutviklingsutvalget holdt 12.04.2023 et seminar om Hovinbyen/Økern. Her er to timer med informasjon om pågående planer for Økern og Løren 🙂

Bakgrunnen for seminaret er en sak Byutviklingsutvalget har fått til behandling, Økern Torgvei 6.

Det er mange nabotomter på Økern og Bjerke som blir berørt av utviklingen.

Utvalget trenger å se på det store bildet for utviklingen av området rundt Økern Torgvei 6. Kommunen har tenkte på dette tidligere i strategisk plan for Hovinbyen. Nå trenger de å ta en pust i bakken ettersom de kan dra erfaringer fra Løren og Nydalen, samt se på totalbildet av alle planene rundt Økern.

Det er også ytret bekymring til særlig idrettsflater og mangel av disse for beboerne.

Det skal nå sees på om det trengs å gjøres endring i de planene som allerede er vedtatt.

 

Hanna Marcussen (MDG)

Strategisk plan for Hovinbyen ble vedtatt i 2018. Hovinbyen er like stort som hele Oslo Sentrum. Største transformasjonsområdet i Oslo.

Dette er et område i rask utvikling. F.eks Løren har det skjedd mye.

Grunnen til strategisk plan for Hovinbyen er for å ha et overordnet blikk for hele området.

VPOR for Økern og Løren er mer detaljerte planer.

Oslo har hatt høy vekst av nye innbyggere siste årene. Næringsområder blir transformert til bolig.

Det må settes av rom til kommunale tjenester, skoler og idrettsanlegg.

Hovinbyen skal binde indre by og groruddalen. Bystruktur.

10 minuttersbyen, tilbud tilgjengelig innen 10-minutters gange og attraktive fellesområder.

 

Jostein Øverby (Plan- og bygningsetaten)

Strategisk plan for Hovinbyen er på å si hva vi hadde her og hva det skal bli. Er et svar på Oslos vekstbehov og hvor veksten i Oslo skal legges.

Hovinbyen består av 11 delområder. Utviklingen har en horisont på 30-50 år.

Akser med offentlig transport. Grønn ring for å binde sammen. Hovedpunkter, Økern, Bryn og Breivoll.

Valle Hovin skal videreutvikles til flerfunksjonell bypark.

40 000 nye boliger og 100 000 nye arbeidsplasser skal bygges i Hovinbyen, uten å øke biltrafikken.

Hovinbyen står for 1/3 av alle boliger som bygges i Oslo fra 2020.

Siden 2016 er det  bygget ca. 8000 boliger og skapt 4000 arbeidsplasser i Hovinbyen.

Campus Oslo, utvikling av kunnskapsbyen. Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO) er etablert for samarbeid med private byutviklingsaktører. Kuben yrkesarena er ikke plasser her tilfeldig.

Hadde ikke gode nok overordnede planer for Løren. Hadde dårlig tid til å lage planene.

Behov for 8 skoler i Hovinbyen. Jobber for å finne tomter for å bygge en skole på Ulven og Ensjø.

Starten av den Grønne ringen jobbes med i Lørenveien nå.

Inga Berge de Galvez, Avdelingsleder for Områdeutvikling (Øst), PBE

Fikk dårlig tid på å plassere barnehager og parker i Løren pga. den raske utviklingen som har pågått her.

Økern Sentrum ble vedtatt som badeland og kjøpesenter, men fikk nytt planinitiativ. Kjøpesenter var ut. Steen og strøm ville gjøre noe nytt og bygge boliger. Nytt forslag er nok litt massivt.

Forslaget kom i 2019, og er i siste fase, Har gått raskt til å være et så stort område.

Åpning av Hovinbekken gjennom Økern Sentrum.

Refstad skole er under oppføring, kapasitet til 840 elever. Utearealer på taket.

Løren idrettspark med Refstad flerbrukshall. Flerbrukshallen skal oppføres først og blir gymsal for Refstad skole.

Bjerke, to store planer i oppstartsfasen.

Økern Torgvei 2, svømmehallen. Skal se på formål for tomten. Mulighet for offentlige funksjoner.

Økern Syd, Selma Ellefsens vei 15. Mellom alnabanen og ringveien. Planene er alt fra store og er ikke anbefalt. Godt byplangrep i undergrunnen men for høy utnyttelse, som gir mørke offentlige arealer og støyutsatte områder.

Eikenga, Økernveien 119 mfl. Bro over ring 3. Hovinbekken kommer opp på sørsiden av ring 3. Jobbes med å sikre til kulturaktivetet. Fikk plutselig en ny plan med 100m høyt bygg.

Økernveien 97, Hasle T-bane. Har nettopp vært på offentlig ettersyn. Jobber med gangbru, ligger for tett t-bane og økernveien. Innsigelse på høy støy pga. mye trafikk i området.

Økernveien 115, bavaria. Skal ut på offentlig ettersyn i slutten av måneden. For høy utnyttelse her også. Tilfredsstiller ikke krav til utearealer.

Hjørnetomta, Hasle T-bane. Har vært ute til offentlig ettersyn. Har mange uavklarte forhold. Mye støy.

Løren. I stor grad utbygd. Har vært et større behov for grøntarealer en de forutså. Lørenveien 22, ønsker å få inn mer parkareal her.

Store planer mellom Økern og Haraldrud.

Ny skole på Ulven. Flere boliger enn først planlagt skal bygges her. Sett seg ut en tomt for å bygge en skole.

Kabelgata, bygges de mange boliger her kreves det kanskje en skole til i dette området.

Ove Ellingsen (EBY) Oppfølging av Strategisk plan for Hovinbyen på Stor-Økern

Informasjon om hvordan EBY jobber.

Skoler og idrettsanlegg i Hovinbyen som er bygd og planlagt.

Nesten all boligutvikling er i privat eie, bortsett fra Økern Torg. Planen dekker skole, park og bolig-behov.

Vanskeligste området de har jobbet med noen gang. Mye koordinering som kreves.

Randi Tornås (BYM)

Hvordan BYM jobber for å gjennomføre og realisere planer for Hovinbyen.

Hovinparken

Lørenveien, fra vei til gate med den grønne ringen. Ferdig høsten 2023.

Forprosjekt for Økernveien. Ønsker å lage en bygate.

Prosjekt for å legge høyspent under bakken for å tilgjengeliggjøre areal til utbygging.

Ida Martinsen (BYM)

Pågående idrettsprosjekter: Refstad flerbrukshall, Løren Ishall, Økern Torg flerbrukshall, Løren Aktivitets- og flerbrukshall, Valle Hovin kunstisbane, Ensjø skole.

Løren Aktivitets- og flerbrukshall, hva kommer: Liten flerbrukshall, aktivitetssal, utlånssentral og kafè/kiosk. Aktivitetspark med bl.a. ballbaner, styrkeapparater, lekeapparater mm  aktivitetsflate på taket. Fokus på jenter og universell utforming.

Løren ishall, med utedørs kunstisflate.  Planlagt ferdigstillelse 2026.

Refstad flerbrukshall, skoleprosjekt. Erstatter dagens plasthall. To nye 5’er baner, tuftepark og basketballbane.

Økern Torgvei flerbrukshall, skoleprosjekt. Planlagt ferdigstillelse 2027. Flerbrukshall med aktivitetssal under bakken.

Valle Hovin kunstisbane. Planlagt ferdigstillelse 2024. Rehabilitering av eksisterende bane.