Plan- og Bygningsetaten fremmer eget forslag for Sinsenveien 51-55 med lavere høyder

Plan- og bygningsetaten mener forslagstillers plan for Sinsenvein 51 – 55 ikke er i tråd med overordnede planer og føringer. PBE skriver at det er beregnet alt for høy utnyttelse av tomten og at høydene må justeres ned. PBE vil derfor fremme sitt eget forslag med lavere høyder. De skriver at de har tidligere anbefalt 7 etasjer mot Dag Hammarskjølds vei, men nå kan de godta 8 etasjer. Det opprinnelig forslaget hadde byggehøyder mot DHV på opptil 10 etasjer, men variert høyde på byggene.

Mot Sinsenveien vil PBE ha 6 etasjer for å gjøre overgangen mot boligene mindre drastisk. Noe som også er veldig merkelig for lenger ned i Sinsenveien er byggene blitt begrenset til fire og fem etasjer. PBE skriver også i sin egen konklusjon at dette vil skyggelegge deler av småhusbebgygelsen i Sinsen Hageby, men det er akseptabelt.

Si din mening!

Hele planforslaget med alternativ 1 og 2 kommer ut for offentlig ettersyn. Det vil si at vi som bor i nærheten kan si vår mening.

Du kan lese hele planforslaget på Saksinnsyn nå, og snart blir det mulig å komme med uttalelser til prosjektet.

Her vil Skanske bygge stort. Foto: Google Street View

Foreløpig konklusjon fra PBE

Planforslaget som kommer for offentlig ettersyn foretrekket PBE helt klart sitt eget forslag:

Alternativ 2 åpner for høyder som er tilpasset bysammenhengen på Løren. Dette vil bidra til å samle området, gjennom jevn fasadehøyde langs sentrale gater. Byggehøydene vil i noen grad skyggelegge småhusområdet mot nord og Sinsen hageby, men skyggeleggingen er innenfor det vi mener er akseptabelt sett hen til byutviklingen i området. Alternativ 2 øker brukbarheten  og bokvaliteten av uteoppholdsarealet ved å legge forretningsbygget under Hus B2 og delvis Hus B langs Dag Hammarskjölds vei. En økning i avstanden mellom visse bygg som er nevnt tidligere bidrar alternativ 2 til bedre bokvalitet, i tillegg til at renovasjon kan løses på egen grunn. Plan- og bygningsetaten mener at barnehagens uteareal får mer skygge enn hva som er ønskelig, men det vil være solfylte arealer gjennom dagen også 1. mars og 1. mai. At barnehagen ligger inntil Lille Løren park, som har mer sol på området mot nord, vil avbøte denne situasjonen. Plan og bygningsetaten vurderer kvaliteten på barnehagens uteareal som akseptabel.

Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 2.

Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER

Tidligere innlegg om Sinsenveien 51-55

Plantegningene for Sinsenveien 51 – 55 er klare. Blir Løren en mur mot Refstad?