Anbefaler ny fotballbane for Økern & Løren til Valle Hovin

Det har nå endelig kommet ut dokumenter om hvor den nye fotballbanen til Økern og Løren vurderes å plasseres. Det som nesten ikke er til å tro er at tomten på Økern Torg vil ikke vurderes videre da EBY har konkludert med at det ikke er mulig.

I et brev datert 24. oktober 2023 mottok Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) oppdraget fra bystyret om å finne en tomt for en ny fotballbane i Økern-området. Dette kommer som et svar på vedtakspunkt 7 i den vedtatte reguleringsplanen for Økern Torgvei 6 m.fl. Den første setningen i vedtakspunktet lyder:

«Bystyret ber byrådet finne en tomt til ekstra fotballbane i området og legge fram forslag for bystyret innen utgangen av 2023.»

Om Økern Torgvei 6 og Økern Torgvei 2

EBY har vurdert muligheten for å innplassere en ekstra fotballbane på Økern Torgvei 6 (Økern torg), men konkludert med at dette ikke er mulig. Dette skyldes betydelig anleggsvirksomhet på tomten de nærmeste årene knyttet til etablering av skole, barnehage, park og etter hvert boliger, som ikke er kompatibelt med fotball. På lengre sikt er Økern Torgvei 6 disponert til andre formål, men det vil legges til rette for betydelige arealer for uorganisert idrett i den framtidige parken på eiendommen.

EBY har også vurdert etablering av en ekstra fotballbane på Økern Torgvei 2, men har konkludert med at dette heller ikke er mulig. Tomten er disponert til midlertidig svømmehall og senere midlertidig ishall i årene fremover.

Forutsetninger for oppdraget

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har lagt til grunn at fotballbanen skal være et permanent tiltak, uten spesifikke føringer på banens størrelse, men med et ønske om å etablere en så stor bane som mulig. Søket har derfor fokusert på kommunale tomter i Økern og nærområdene Valle Hovin, Sinsen og Årvoll, samt et forslag om privat eiendom.

Tidligere vurderinger og nye alternativer

EBY har tidligere utført et tomtesøk for en midlertidig fotballbane med mål 50 x 30 meter (7-er-bane). Av de seks alternativene som ble vurdert, er tre av dem fortsatt aktuelle i søket etter en permanent løsning. De øvrige tre alternativene er utelukket av ulike årsaker, blant annet regulering til andre formål og planer for Økern sentrum.

Samarbeid og innspill

Oppdraget har vært et samarbeid mellom EBY, Bymiljøetaten (BYM), og Plan- og bygningsetaten (PBE). Kommentarer og innspill fra disse etatene har vært avgjørende for å evaluere de ulike tomtene. Flere av de foreslåtte tomtene forvaltes allerede av BYM, som har foreslått etablering og oppgradering av fotballbaner i sin helhetsplan for Valle Hovin.

Overordnede kommentarer fra BYM

BYM mener at alle de vurderte tomtene kan være aktuelle for etablering av kunstgressbaner, og ønsker å etablere så store baner som mulig for å sikre at de kan brukes av flest mulig aldersklasser. Samtidig er det viktig å spre tilbudet slik at befolkningen har en kunstgressbane innen gangavstand. BYM foreslår derfor å vurdere flere av de aktuelle alternativene.

Det er behov for ytterligere utredninger for å forankre dette bedre internt, samt lokal dialog for å undersøke den faktiske bruken av tomtene, spesielt Muselunden, Årvoll og gbnr. 123/1358.

Overordnede kommentarer fra PBE

PBE ser utfordringene med å finne egnede tomter til arealkrevende aktiviteter. Behovet for fotball må veies opp mot andre behov innbyggerne har, inkludert andre idretter, lek og rekreasjon. Det er en utfordring å balansere organisert idrett mot uorganisert aktivitet og rekreasjon, spesielt i et område hvor grøntarealer er verdifulle og ikke bør bygges ned. En grundig vurdering er nødvendig for å avgjøre om det er riktig å omdisponere park til kunstgress.

Dersom det er aktuelt å gå videre med en eller flere tomter, kan det være nødvendig med regulering av tomtene og eventuelt finne erstatningsarealer for tapt grøntareal. PBE foretrekker å finne tomter hvor grå arealer kan omdannes til idrettsflater.

Selv om målet er en permanent flate, bør midlertidige muligheter også undersøkes, eksempelvis ved leie av private eller statlige eiendommer frem til de skal utvikles. Det er viktig å finne arealer som er gode også på sikt.

Økonomiske konsekvenser av alternativene

EBY har foreløpig ikke vurdert de spesifikke kostnadene ved etableringen av en ekstra fotballbane i området. Kostnadene kan generelt deles i tre kategorier:
a) Kostnader til erverv av tomt for fotballbanen.
b) Kostnader til etablering av fotballbanen.
c) Kostnader til drift og vedlikehold av fotballbanen.

Når det gjelder kostnader til erverv av tomt, ligger alternativ 1–6 på kommunal grunn i dag, og det vil dermed ikke påløpe direkte kostnader til erverv av grunn for disse tomtene (selv om det indirekte vil påløpe en kostnad da tomtene ikke kan benyttes til andre formål). Alternativ 7 ligger på privat grunn, og her vil det påløpe kostnader til erverv av grunn dersom man ønsker å etablere fotballbane på denne tomten.

Kostnader til etablering av selve fotballbanen, samt drift og vedlikehold, må vurderes nærmere når prosessen med valg av tomt(er) har kommet lengre.

Anbefaling

Alternativ 1, som innebærer bygging av en ny 7-er-bane og oppgradering av eksisterende 11-er-bane knyttet til Valle Hovin idrettspark (gnr./bnr. 122/1), framstår som det klart beste alternativet. Dette alternativet er allerede under planlegging i regi av BYM, og VIF har sendt inn anmodning om forhåndskonferanse for etablering av banene. VIF kan også være villige til å finansiere 11-er-banen.

Det er imidlertid viktig å merke seg at tiltakene er i strid med Kommuneplanens bestemmelser for Valle Hovin, selv om de isolert sett er i tråd med gjeldende regulering. Etablering av nye kunstgressbaner vil derfor kreve en ny reguleringsplan. Det samme gjelder dersom forslaget til ny kommuneplan blir vedtatt i sin nåværende form. Dette innebærer en reguleringsrisiko for tiltaket.

Dersom det er ønskelig å jobbe videre med flere ballbaner enn det som realiseres i alternativ 1, finnes det flere muligheter:

  • På alternativ 2 er det allerede igangsatt et reguleringsplanarbeid, noe som vil kunne medføre en enklere og raskere prosess for gjennomføring. Alternativet krever imidlertid finansiering gjennom bykassa, og et klart oppdrag til Oslobygg om å ta med banene inn i prosjektet sitt for Løren idrettspark.
  • Alternativ 3-6 kan utforskes nærmere. Utfordringen med alle disse alternativene er at de, i tillegg til å være regulert til friområde/park, ligger på arealer som i dag brukes som friområder og arealer for øvrige aktiviteter, uorganisert lek og rekreasjon. Det vil derfor måtte gjøres omfattende vurderinger og avveininger av behovet for fotballbane opp mot behovet for arealer til annen aktivitet.
  • Alternativ 7 er det klart dyreste av alternativene, og er det eneste som krever inngrep i privat grunn. Samtidig gir dette alternativet mest tilbake til nærområdet i form av både ballbane og utvidelse av Syd-Økern park, samtidig som det tilrettelegger for økt bolig- og næringsutbygging i området.

For alle alternativer som krever en ny reguleringsplan før en kunstgressbane kan etableres, trekker EBY frem PBEs innspill om mulighet for å etablere en midlertidig fotballbane parallelt med reguleringsprosessen. Det må imidlertid foretas en avveining av behovet for en midlertidig fotballbane opp mot dagens bruk av arealet, og det er dermed ikke gitt at en bane tillates etablert midlertidig.

Avslutningsvis bemerker EBY at de er enige med BYM i at det er viktig å spre tilbudet slik at flest mulig har en kunstgressbane innen gangavstand. Det bør derfor vurderes å etablere flere av de aktuelle alternativene.

Veien videre

Byrådet er opptatt av å finne en god løsning for området og har i reviderte budsjett foreslått at
det settes av 2 mill. kroner til å utrede ny fotballbane i Løren/Økern-området.
Før konkret tomt/tomter til fotballbane besluttes, må det blant annet tas stilling til hva slags
type areal som skal avsettes til fotballbane/fotballbaner og foretas en avveining av ulike hensyn.
Jeg viser særlig til utfordringer ved at etablering av fotballbane/fotballbaner på Valle Hovin
delvis vil være i strid med kommuneplanen, samt at det vil innebære nedbygging av grøntarealer.
Det må også tas stilling til om fotballbane/fotballbaner skal etableres på kommunal grunn, eller
om det skal inngås en avtale om kjøp/leie av privat grunn. Videre vil det også være behov for å se
nærmere på finansiering av et eventuelt erverv av tomt/leie av privat tomt til etablering av
fotballbane/fotballbaner og til etterfølgende drift og vedlikehold av banen.

Gjennomføringen av bystyrets vedtak ligger innenfor KON og BYMs ansvarsområde, og videre
håndtering av saken vil bli fulgt opp av dem, ved behov i samarbeid med EBY, PBE og aktuelle
etater, bydel Bjerke og Oslobygg KF.

Alternative plasseringer av fotballbane

De 7 alternative plasseringer er:

  1. Valle Hovin idrettspark
  2. Løren idrettspark
  3. Øvrig del av Valle Hovin
  4. Bydelspark ved Økernhjemmet
  5. Ved Årvoll idrettspark
  6. Muselunden
  7. Selma Ellefsensvei 2 og 4

Saksinnsyn – Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

Vedrørende oppfølgning av vedtatt plan – Økern torgvei 6 med flere (oslo.kommune.no)