Stort behov for flere idrettsanlegg på Økern og Løren

Den offentlige høringsperioden for Økern Torg er nå over. Det har kommet inn mange innspill fra dere beboere om større park og mindre boliger. Det er også blitt bedt om å få en egen plan for ungdomsskolen slik at denne kan bygges så raskt som mulig. Nå har idrettslaget Hasle-Løren og Norges Idrettsforbund ved Oslo Idrettskrets også kommet med sine innspill der de peker på at det er et meget stort behov for flere idrettsflater allerede i dag. Med den utviklingen vi ser i dag og fremover vil ikke behovet bli noe mindre når flere 1000 nye boliger blir bygd i nærmeste område.

Ett av forslagene til utviklingen av Lørenbanen.

Oslo Idrettskrets

Her er utdrag fra innspillet til Oslo Idrettskrets.

Det er positivt at det planlegges for en fleridrettshall i skolen. Dette er etablert som standard i Oslo når det bygges nye skoler. Utover dette kan vi ikke se at planen legger til rette for utvikling i tråd med kommunes målsettinger for anleggsutvikling. Med 1000 nye boenheter i dette delområdet alene legges ytterligere press på de eksisterende anleggene. Vi er ikke kjent med andre planer som kompenserer anleggsbehovet i området. Som resultat av denne planen vil idrettsanleggsituasjonen i området forverres.

Behovsplanen for idrett svikter som planverktøy

Det vises til behovsplanen for idrett, og at det ikke er angitt planer om andre idrettsanlegg i området, utover fleridrettshallen ved skolen. Oslo Idrettskrets er svært kritisk til en slik anvendelse av behovsplanen for idrett, da planen ikke er utformet som et verktøy for arealplanlegging. Behovsplanens funksjon i dagens form er som en investeringsplan, og inneholder ikke behovsvurderinger for fremtidig idrettsareal. Oslo Idrettskrets mener at man ved å konkludere med at det ikke er behov for flere idrettsanlegg i dette området (utover fleridrettshall) har kommet til en alvorlig feilslutning.

Selv om det ikke ligger flere anlegg i handlingsplanen (investeringsplanen) er behovsplanen tydelig på behovet for flere idrettsanlegg i det aktuelle området. Fra omtale av kunstgressbaner: «I Bydel Bjerke er det ventet en stor befolkningsvekst de neste årene, spesielt gjelder dette Løren det er forventet stor tilflytting av barnefamilier, og med dette en sterk tilvekst av barn og unge. Løren idrettspark er allerede presset på aktivitet og i planarbeidet for området er det arbeidet med å sikre opprettholdelse og økt kapasitet for kunstgress». Denne beskrivelsen stemmer med  lokalidrettens opplevelse av anleggssituasjonen som allerede opplever at det er stor underkapasitet, særlig på fotballbanene. De lokale idrettslagene må avvise barn som ønsker å delta i aktivitet fordi det ikke er plass til flere. I behovsplanens brukerundersøkelse kommer det frem at bydel Bjerke, sammen med Grünerløkka og Gamle Oslos har lavest score på spørsmål om man er fornøyd med idrettsanleggene i bydelen.

Forslag til nye idrettsanlegg – oppfølging av behovsplanens målsettinger

Behovet for idrettsanlegg følger samme logikk som behovet for barnehager og skoler. Dagens kapasitet må sees opp mot framskriving av befolkningsutviklingen i området, og i relasjon til eventuelle andre planer innenfor området. Behovsplanen, vedtatt i bystyret i desember 2020, har som mål at «Anleggsdekningen på prioriterte idrettsanlegg skal minimum følge veksten av barn og unge». De prioriterte anleggstypene hvor anleggsdekningen skal forbedres er flerbrukshaller, basishaller (turn), badeanlegg, anlegg for kampsport/dans, kunstisanlegg og friidrettsanlegg. For kunstgressbaner skal anleggsdekningen følge befolkningsutviklingen. Oslo Idrettskrets mener behovet for flere idrettsanlegg i Lørenområdet er stort – og at behovsplanen for idrett og friluftsliv i Oslo også dokumenterer dette. Som følge av dette må det avsettes areal til flere idrettsanlegg i planområdet. Det bør som et minimum avsettes areal til en 9er kunstgressbane, friplass for friidrett, samt anlegg for kampsport og dans. I tråd med kommunens flerbruksstrategi bør anleggene planlegges integrert i skoleplanene slik at anleggene kan utnyttes maksimalt.

Alternativ to for utviklingen av Lørenbanen.

Hasle-Løren må avvise barn på grunn av for lite plass

Hasle-Løren har også sendt inn innspill. Her forklarer de hvordan dagens situasjon er der de må stenge for flere barn på fotballskolen for de yngste. Her er noen utdrag fra Hasle-Lørens innspill.

Vi mangler flater og anlegg til å ta imot alle som ønsker å være aktive hos oss!

Anlegget vårt består i dag av én 11-bane, én 7-bane, én plasthall i håndballstørrelse og én ishockyehall, samt én Tuftepark. Vi har til enhver tid fylte flater, fra skolene slutter på ettermiddagen til kl 23 på kvelden. Kapasiteten på våre idrettsflater er sprengt: flere lag får ikke trene så ofte som de ønsker, og vi har måttet takke nei til å starte håndballag for gutter. Vår største rekruteringsarena, «fotballskolen» fra 5-7 år har nå 300 deltagere, og vi har sett oss nødt til å stenge påmeldingen, og dermed avvise barn i denne aldersgruppen. Fotballskolen har over doblet antall de siste årene, og når barna blir større og trenger mer plass så har vi på nåværende tidspunkt ikke banekapasitet til å gi et godt tilbud. Når vi vet det bygges ut nye leiligheter på alle kanter, sier det seg selv at vi  trenger flere idrettsflater.

Vi trenger flere flater til idrett, aktivitet og sosiale treffpunkt!

Rett sør for idrettsanlegget vårt ligger altså BAMA-tomta. Stor nok til å romme minst 10 fotballbaner. Eller minst dobbelt så mange flerbrukshaller, eller kunstisbaner, eller skateparker, eller volleyballbaner. Eller alt dette på en gang! Og barna og ungdommen i vår del av byen trenger ALT DETTE PÅ EN GANG. Vi krever at kommunen lar alvoret sige inn, og ser sammenhengen mellom mulighet for aktivitet og samvær med det at bydelen blir et godt sted å være for våre neste generasjoner.

Organisert aktivitet og uorganisert aktivitet går hånd i hånd.

Som idrettslag opplever vi at aktiveten på flatene våre tiltrekker seg andre barn og unge enn de som står som medlemmer hos oss. Og det er vi glade for! Arenaen vår er en stabil møteplass
for barn og unge, og den eneste møteplassen for nabolagene rundt. Klubbhuset vårt er et populært forsamlingslokale, vi leier ut til naboer og andre venner av idrettslaget, til bursdager, konfirmasjoner og nabotreff. Den nye Tufteparken som ble satt opp i hjørnet ved 7-banen i 2019, fylles opp av folk fra nabolaget fra morgen til seint på kveld. Vi ønsker å være et samlingspunkt for nabolagene og bydelen, og ser også at vi blir brukt som det. Vi er glade for at anlegget vårt oppleves som velkomment og et sted for alle. Så ser vi også nytten av at uorganisert aktivitet kan foregå på våre områder: Vi holder disse områdene ved like, da oppleves det velkomment og trygt for flere. Dette gir gode synergieffekter mellom organisert idrett og uorganisert samvær for barn og unge.

Vi oppfordrer EBY til å planlegge for områder med uorganisert aktivitet i flukt med områder med organisert aktivitet (fotballbane, flerbrukshall) på BAMA-tomta. Vi ser at dette sammen utgjør viktige treffpunkt for barn og unge.

Vi oppfordrer kommunen, ved EBY og Oslobygg, til å trekke flerbrukshall, ungdomsskole, samt andre flater til aktivitet for barn og unge og tilhørende friarealer – ut av den store arealplanleggingen, og kjøre en egen og raskere prosess. Vi trenger alt dette nå, så raskt som overhodet mulig – ikke om 7 eller 10 år!