Vil ikke anbefale å flytte Lørenhallen til Økern Torg

I et brev fra Plan- og bygningsetaten svarer de på spørsmål fra Tom Kristian Berger (MDG) om Lørenhallen kan flyttes. Eiendoms- og byfornyelsesetaten svarer at OBF og BYM har vært tydelige i å fraråde en slik løsning for Løren Ishall.

Berger (MDG) skriver «Det er planlagt ny flerbrukshall på Økern Torgvei 6, og i tillegg er blant annet Løren Aktivitetspark Flerbrukshall og Løren aktivitetspark under bygging. Samtidig ser vi at det et sterkt ønske i lokalmiljøet om mer idrettsflater i Hovinbyen, særlig mer areal til fotball.

Spørsmålsstillere er klar over at behovet for ny ishall i området også er stort, og det er planer om oppgradering av eksisterende ishall, med eventuell midlertid ishall.

Vi ønsker å undersøke muligheten for at dagens ishall kan bli stående noe lenger, og at ny permanent ishall i stedet innarbeides som en del av et prosjekt i Økern Torgvei 2.

En slik løsning – hvis mulig – vil kunne føre til at arealet der dagens ishall er plassert vil kunne frigjøres til ny 11’er-bane. Samtidig vil også en midlertidig ishall, som også har en stor kostnad, bli overflødig.

En eventuell ny ishall i Økern Torgvei 2 kan eksempelvis graves helt eller delvis ned og inngå i et større bymessig prosjekt, der det innplasseres næring, kulturformål og/eller bolig over.

En slik løsning med integrert og nedgravd hall er allerede realisert i Sundtkvartalet i Vahls gate. En løsning med bolig eller næring over kan bidra til finansiering av en nedgravd ishall».

 

Er det mulig å se for seg at ny Løren ishall kan bli realisert på Økern Torgvei 2, for eksempel etter modell av Vahl flerbrukshall?

Plan- og bygningsetatens kommentar

Plan- og bygningsetaten (PBE) viser til EBYs kommentar, og er enig i at det kan være mulig å etablere en lignende løsning som Vahl flerbrukshall i Økern torgvei 2, men at det er mange momenter som må undersøkes før man kan gi en endelig avklaring på dette, blant annet grunnforhold.

Eiendoms- og byfornyelsesetatens kommentar

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) mener at det kan være mulig å etablere en lignende løsning som Vahl flerbrukshall på Økern Torgvei 2. Det er imidlertid noen viktige momenter som det er ønskelig å belyse. Momentene under er kommet frem i dialog med Oslobygg (OBF) og Bymiljøetaten (BYM) som er ansvarlige for pågående regulering av Spireaveien 3 (Løren idrettspark):

  • Bygningsteknisk utfordrende. Det er krevende og kostbart å bygge en bærende konstruksjon over en ishall, ettersom den krever et stort åpent areal, med stor innendørs takhøyde, hvor det ikke er mulig å sette inn søyler eller lignende for å støtte opp konstruksjonen.
  • Miljøambisjoner. En nedgravd løsning vil øke CO2-avtrykket sammenliknet med en hall på bakkenivå markant. Omfattende bærekonstruksjoner vil forverre CO2-avtrykket ytterligere.
  • Plassbegrensninger og egnethet. Arealet som egner seg for utbygging på Økern Torgvei 2 er rett i underkant av 9 000 m2. Ny Løren Ishall er i planforslaget for Spireaveien 3 satt av med 6000 m2 , med krav om tilhørende utendørs kunstisbane på minimum 900 m2. Det må også settes av plass til avkjørsel og parkering. Formen på tomten til Økern Torgvei 2 tilsier at det kan bli utfordrende å få plassert disse størrelsene fornuftig inne på tomten. For en permanent plassering av Løren Ishall er Økeren Torgvei 2 en dårligere egnet tomt enn Spireaveien 3. Dette handler om samlokalisering av flere store idrettsflater, støyforhold, trafikkforhold og byliv/aktivisering av fasader langs Økernveien/Ring 3.
  • Konsekvenser for økonomi. Erfaringstall sier at kostnadene ved å legge hall under bakken fordyrer prosjektet med ca. 50 prosent. (konstruksjon, mer areal til rømming, ventilasjon etc., og håndtering av masser). I tillegg må dagens hall, som er moden for rehabilitering holdes i videre drift frem til ny hall er klar. Det har påløpt kostnader for arbeid med forprosjekt Løren ishall (ca. ett år prosjekteringsarbeid) og regulering av Spireaveien 3 (ca. åtte år lang prosess mellom Undervisningsbygg Oslo KF/OBF og Plan- og bygningsetaten). Dette arbeidet vil bare i liten grad ha verdi for en eventuell ny løsning på Økern Torgvei 2. I tillegg vil endringen kreve ytterligere kostander for detaljregulering for Spireaveien 3, samt kostander for ny regulering på Økern Torgvei 2. Dette må imidlertid veies opp mot ekstra kostnader knyttet til etablering av midlertidig ishall (jfr. vedtak i bystyret om dette), som kommunen slipper dersom permanent ishall etableres et annet sted enn der den nye ishallen skal etableres, om dagens ishall vil kunne beholdes i drift fram til ny ishall er klar. Om de økonomiske konsekvensene av forslaget blir positive eller negative, vil derfor avhenge av om kostnadene til midlertidig ishall blir større eller mindre en ekstrakostnadene forbundet med etablering av ishallen på Økern Torgvei 2.
  • Konsekvenser for fremdrift. En slik løsning vil ha negative konsekvenser for fremdriften av detaljregulering av Spireaveien 3 og gjennomføring av ny Ishall. Økern Torgvei 2 må omreguleres og erfaringsmessig tar en detaljregulering ca. fem år, ergo vil etablering av ny Løren ishall forsinkes tilsvarende.

Konklusjonene fra EBY er at en slik løsning kan være mulig å se for seg, men at den har store usikkerheter knyttet til seg. Momentene som er påpekt oppover bør utredes før det kan konkluderes på gjennomførbarhet, samt hvilke økonomiske og miljømessige konsekvenser tiltaket vil ha. OBF og BYM har vært tydelige i å fraråde en slik løsning for Løren Ishall.

Kan tomta der dagens Løren ishall er plassert være aktuell for ny 11’er-bane?

Plan- og bygningsetatens kommentar

Dersom det skal etableres en 11’er-bane der dagens Løren ishall er plassert, vil dette kreve endringer i pågående planforslag for Spireaveien 3 (Løren idrettspark). Endringene vil føre til at det blir behov for ny høring av planforslaget, som igjen vil kunne forsinke framdriften for dette reguleringsplanforslaget.

PBE viser ellers til EBYs kommentar.

Eiendoms- og byfornyelsesetatens kommentar

Tomten som i dag huser Løren Ishall kan være aktuell for ny 11’er-bane. For å få plass til ny 11’er-bane vil to 5’er-baner, basketballbane og buldrevegg måtte utgå fra gjeldene planforslag. Medregnet terrengforskjeller og andre arealbehov virker det lite sannsynlig å få realisert mer enn ett eller to av disse formålene andre steder innenfor planavgrensningen. Se figur Markert med rødt vises mulig plassering av ny 11’er-bane over foreslått plangrep (alternativ plan vest) i pågående regulering av Spireaveien 3 (Løren idrettspark).

 

Vil et eventuelt vedtak om en slik løsning forsinke og/ eller komplisere framdriften for skole, flerbrukshall etc på Økern Torgvei 6?

Plan- og bygningsetatens kommentar

Endringer i planforslaget i Spireaveien 3 (Løren idrettspark) og nytt planforslag i Økern torgvei 2 vil ikke forsinke eller komplisere framdriften for planforslaget i Økern torgvei 6, da planforslaget i Økern torgvei 6 ikke har avhengigheter til disse arealene.

Eiendoms- og byfornyelsesetatens kommentar

En slik løsning vil ikke forsinke eller komplisere fremdriften for detaljreguleringsplanen på Økern Torgvei 6, da omtalte arealer ikke inngår i planavgrensning til Økern Torgvei 6 eller på annen måte har avhengigheter til Økern Torgvei 6.

For øvrig vil EBY kommentere at Bymiljøetaten, som har ansvar for forprosjekt for Hovinparken og har kommet et stykke på vei i arbeidet, har opplyst at vannspeilet som er planlagt i parken ikke har behov for så stort areal som illustrert i reguleringsplanen.

Dette arealet vil, når det ikke er særlig store vannmengder, være en del av parkområdet, med en gjennomstrømmende bekk. Det frigjorte arealet kan derfor benyttes til friområde/rekreasjon, når det ikke er kraftig nedbør.

I planforslaget Økern Torgvei 6 mfl. side 88 ligger denne illustrasjonen, som trolig er mer representativ for arealbehovet «utposing bekk». Det kan derfor kanskje være mulig at noen av arealformålene som vil måtte vike dersom det skal innplasseres en ny11’er-bane i Løren idrettspark kan innplasseres her.

Svarbrev