Politiske Perspektiver for Økern og Løren, Folkets Parti

I vår kontinuerlige utforskning av politiske partiers synspunkter som former utviklingen av Økern og Løren, er vi begeistret for å kunne presentere svar fra Hanne Haskel, Generalsekretær for Folkets Parti, Oslo. Hennes innsikt og visjoner gir oss et innblikk i hvordan dette partiet ønsker å påvirke fremtiden til vårt nærmiljø.

Her er hennes svar på våre nøkkelspørsmål:

Utvikling av området:

a. Hvordan ser ditt parti på behovet for bærekraftig utvikling i Økern og Løren?

Vi ser en nødvendighet av bærekraftig utbygging av Økern og Løren

b. Hvordan vil dere samarbeide med lokale innbyggere og næringslivet for å utvikle området på en måte som er til alles beste?

Det viktigste for vårt parti er å lytte til innbyggerne og lokale nærings interesser.

Kommune og stat skal ikke overkjøre innbyggernes ønsker på lokalt plan.

Bygging av skoler:

a. Hvordan vil ditt parti prioritere byggingen av nye skoler og oppgradering av eksisterende skolefasiliteter i området?

Vi mener det er viktig å få på plass nødvendig infrastruktur under slike store byggeprosjekter. Vi må ha nok skole og helse tilbud slik at det er tilpasset antall beboere lokalt.

b. Hvilke tiltak vil dere sette i gang for å sikre at skolene har tilstrekkelig kapasitet for å møte den økende elevmassen?

Det må det bygges flere skoler og de eksisterende må oppgraderes. Dette burde vært gjort simultant med utbyggingen av Løren og Økern, ikke som nå når man får store mangler på skole og barnehager.

c. Hvordan vil dere involvere foreldre, lærere og skoleadministrasjonen i beslutningsprosesser knyttet til skolebygging og forbedring av skolemiljøet?

Det å involvere fagfolk (les lærere og skoleadministrasjon) og innbyggere(foreldre, gjerne også barna), altså brukere av tjenesten er noe av det vårt partiprogram er bygget på. De vet best. Da må vi politikere lytte til deres råd slik at det blir en god prosess med nyttige, ulike argumenter der vi kan lande på en felles, god løsning.

 

Aktiviteter for barn og unge:

a. Hva er deres visjon for å skape et trygt og aktivt miljø for barn og unge i Økern og Løren?

Da vi ser at Økern og Løren har blitt et stort tettsted med mange innbyggere så har vi vært litt bekymret for at det skal utvikle seg slik som enkelte steder i Groruddalen der vi har sett mye ungdoms vold. Vi må sette av midler til forbyggende virksomhet, for eksempel ungdomsklubber, idrettsaktivitet, og arenaer for annet sosialt samvær der barn og ungdom selv bør få være med på beslutningsprosessen. De vet ofte selv hva de har behov for og ønsker. Vi ser også en økende andel av ensomme eldre og ønsker at det her også skal finnes møteplasser for dem.

b. Hvordan vil dere støtte og fremme et mangfold av aktiviteter som idrett, kultur og kunst for denne aldersgruppen?

Vi vil støtte de økonomisk og legge til rette for kortere beslutningsprosesser. Idrett, kultur, kunst og frivillighet er viktig for oss da vi også ser dette i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

c. Hvordan vil dere jobbe for å gi tilgang til rimelige fritidsaktiviteter og skape inkluderende møteplasser der barn og unge kan trives?

Se svar på b, men vi synes også den ordningen med «idrett kompensasjon», der man får subsidiert en sum over et visst beløp skal tittes nøyere på. Det er viktig at ikke idrett, kunst og kultur blir for de mest bemidlede. Dette skal vøre samlende slik at barn og ungdom kan delta på like vilkår.Idrett, kunst og kultur er noe av de beste forebyggende arbeid våre barn og unge kan delta i.

Samfunnsdeltakelse:

a. Hvordan vil dere sikre at innbyggerne i Økern og Løren blir hørt og involvert i viktige beslutninger om utvikling og aktiviteter i lokalsamfunnet?

Vi vil ha folkemøter der innbyggernes røst kan bli hørt og vi vil jobbe tett med bydelslagene i bydelen.

b. Hva er deres planer for å opprettholde åpen kommunikasjon og transparens i politiske beslutningsprosesser som angår dette området?

Vi vil ha helt åpne beslutningsprosesser som da kan finnes på nett. Vi vil oppfordre Plan og Bygg å sende digitale informasjonsskriv til alle innbyggerne.

c. Hvordan vil dere arbeide for å inkludere mangfoldige perspektiver i utviklingen av lokalsamfunnet?

Vi vil appellere til en tett dialog med innbyggere, nøringsliv, Plan og Bygg og politikere.

Annet:

Annet dere vil dele med Økern og Løren før valget?

Vi er ikke tilhengere av høye hus med stor fortetning. Det er viktig med lys og grøntarealer rundt boligene.

 

Mvh Folkets Parti  Oslo

Hanne Haskel