Lørenveien stengt fra Lørenvangen mot Økern

Lørenveien er nå stengt i østgående retning fra krysset ved Lørenvangen (Baker Hansen). Årsaken er at Lørenveien skal bygges om til en enveiskjørt miljøgate fra Økern til Lørenvangen.

Hva skal gjøres?

Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter med breiere fortau og opphøyde sykkelfelt i begge retninger. Lørenveien er en del av den grønne ringen som skal binde sammen eksisterende og nye nabolag og grøntområder rundt Økern. For å få plass til vegetasjon og møteplasser vil et kjørefelt bli fjernet og Lørenveien gjøres enveiskjørt fra øst mot vest. Grunnlag for oppgraderingen er en ny reguleringsplan som ble vedtatt av bystyret 8. september 2021.

Les mer om hvordan veien blir i tidligere sak

Si din mening om ombygningen av Lørenveien

Skaper problemer i Lørenvangen

Lørenvangen en morgen etter Lørenveien ble stengt.

Morgenrushet ut av Løren har nå flyttet seg til Lørenvangen. Her blir det fort lange køer på morgenen og ettermiddagen. Tungtrafikk til og fra byggeplassene gjør også situasjonen uoversiktlig for skolebarn som må krysse veien. Det mangler også fotgjengerovergang mot Økern Portal, som er en tryggere skolevei med bro over Dag Hammarskjøldsvei.

Hvordan gjør vi det?

Lørenveien opparbeides med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter samt sammenhengende grønnstruktur på begge sider av gata. Vegetasjonsfeltet på sørsiden av gata vil inneholde beplantning i form av trær, samt belysning. Møbleringssonen på nordsiden av gata blir 4,5 meter bred, i tillegg til 3 meter fortau/ferdselsareal mot byggene. Møbleringssonen skal ha beplantning, overvannshåndteringstiltak og skal legge til rette for opphold og sitteplasser.

Hva skjer når?

Prosjektet har fått igangsettingstillatelse og kontrakt er signert med entreprenør. Forberedende arbeider vil starte allerede 19.august. Prosjektet forventes ferdig høsten 2023.

Fremkommelighet i anleggsperioden

Gaten vil i hele anleggsperioden være åpen for gående og syklende. Det vil også være mulig å ta seg med bil til de eksisterende garasjeanleggene. Redningstjenesten vil ha mulighet å komme seg frem men gaten kan komme at bli midlertidig stengt for gjennomfartstrafikk.

For å sikre en trygg anleggsgjennomføring vil det være nødvendig å redusere hastigheten for kjøretøy på strekningen som påvirkes av anleggsarbeidet. Vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og vise hensyn når man ferdes i området i anleggsperioden.

Les mer på: oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/lorenveien-oppgradering/