Eikenga kommer for offentlig ettersyn

Bonum AS og Fram eiendom foreslår å omregulere Økern torgvei 1 m.fl. fra lager og industri til et boligområde med ca 260 boliger på 7-9 etasjer og utadrettet virksomhet i 1.etasje mot gatene rundt. Plan- og bygningsetaten er positiv til planforslaget, men det må sikres lavere byggehøyder nærmest gravhaugene i Økernparken og utforming av gater tilliggende utbyggingstomten i tråd med den kommunale «Teknisk forprosjekt for Stor-Økern». Plan- og bygningsetaten fremmer eget alternativ som ivaretar dette, i tillegg til sikring av alle registrerte trær i tilliggende turdrag. Etaten utvider planområdet i sitt alternativ for å ivareta gang- og sykkelforbindelser til området rundt.

Planforslaget

Planforslaget innebærer å regulere området hovedsakelig til boligutvikling. Utover boliger sikrer forslaget utadrettede førsteetasjer med forretninger, tjenesteyting som f.eks. småskala kunst- og kultur, og idrettslokaler, kontorer og bevertning. Planforslaget omfatter også oppgradering av gatene og et eksisterende turdrag med hovedturvei tilliggende byggetomten.

Planforslaget åpner for å bygge ut 24.000 m2 over bakken og 5700 m2 under bakken. Dette tilsvarer en utnyttelse på 280 % BRA. Planforslaget sikrer at minimum 2400 m2 og maksimum 2700 m2 settes av til forretning. Maksimum 21.300 m2 settes av til bolig hvorav 150 m2 er forbeholdt felleslokaler for beboerne. Maksimalt 260 m² BRA småskalanæring (forretning, tjenesteyting, kontor, bevertning, kunst- kultur- og idrett) kan kombineres med bolig i boenheter med utadrettet første etasje f.eks. kunstnerbolig. Dette tilsvarer 260 boliger. Utover dette begrenses ikke arealbruken.

Bebyggelsen er utformet som et kvartal som er lukket mot tilstøtende gater og åpner seg mot turdraget i nord med tre punkthus. Kvartalsbebyggelsen er på 6-8 etasjer med avtrapping som følger terrengfall. Punkthusene er på 7 etasjer med fallende tak. Ubebygd areal i byggefeltet sikres opparbeidet som uteareal for boligene mot parkdraget og allment tilgjengelige plasser mot gatene. Førsteetasjene får flere direkte utganger til disse. Planforslaget sikrer opparbeiding av hovedturvei D2 i turdraget, samt tilstøtende gater.

EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER
EIKENGA / LUND+SLAATTO ARKITEKTER // GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER

Planforslag

Arkitekturvedlegg

Plansak