Oppdaterte illustrasjoner for Hasle Stasjon

Stor Oslo Eiendom og Arcasa Arkitekter har sendt inn ett oppdatert planforslag til Hasle Stasjon i Økernveien 97. Prosjektet har tidligere fått oppmerksomhet for å sette farger på stasjonen.

BMW-bygget, eller Økernveien 97 som adressen er, skal transformeres til boliger. Totalt 215 leiligheter skal få plass på tomten. Det er også planlagt omtrent 1000 kvm med «utadrettet virksomhet». Det vil si restauranter eller butikker i første etasje.

Boligene skal ha minimum en fasade som vender mot stille side. Alle leilighetene skal ha minst halvparten av oppholdsrommene, herunder minimum ett soverom mot stille side. Balkonger mot Økernveien og Haslevangen tillates ikke.

Ny gangbru

Ny mulig bro over T-banen

Før det gis igangsettingstillatelse for 1. byggetrinn skal det sikres opparbeidelse av gang/sykkelbru etter godkjent byggeplan. Gangbroen over T-banen er en fortsettelse av gang- og sykkelveiforbindelse (grønn ring). Endelig plassering av gangbroen er ikke fastsatt. Planen sikrer at uteoppholdsarealer for det aktuelle antallet boenheter skal være ferdig opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk. Planen sikrer at tilgrensende offentlig fortau innenfor planområdet opparbeides før bebyggelsen tas i bruk.

 

Økernveien med Hasle Stasjon. Ill. arcasa arkitekter
Arkade mot Økernveien. Bebyggelsen skal gis god arkitektonisk utforming og volumoppbygging, og ha variert materialbruk og tydelig fargebruk. Ill. arcasa arkitekter
«Spansketrappen». Ill. arcasa arkitekter
Bakgården. Ill. arcasa arkitekter
Bakgården til Hasle Stasjon. Ill. arcasa arkitekter
Perrong med butikker. Ill. arcasa arkitekter
Det nye stasjonsområdet til Hasle. Ill. arcasa arkitekter
Oversiktsbilde Hasle Stasjon. Ill. arcasa arkitekter

Planforslag.