Støyproblemer fra Økern Torg

Den kommunale eiendommen Økern torg, som tidligere ble brukt til lager og logistikk, har stått uten bruk siden 2018. Det siste halvåret har deler av tomta vært leid ut, blant annet til flere bedrifter innen lager og anlegg. Dette har skapt mye støy for beboere i Spireaveien og det er rettet et større antall klager til utleier, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og til bydelsoverlegen. Naboene har også kontaktet administrasjonen for å legge fram problemene til bydelsutvalget.

Nordtomten på Økern Torg er under regulering. Men leies nå ut til 2024.

Økern Torg

Økern torg er en meget stor kommunal eiendom sentralt beliggende på Økern, mellom Løren skole og Lørenbanen hvor boligkvartalet «Nybyen» ligger på oversiden. Mot vest ligger nye boligblokker i Spireaveien tett på eiendommen.

Lager og logistikkvirksomheten på eiendommen tok slutt i løpet av 2018. Forut for dette har det pågått et strategisk planarbeid for byutvikling med boliger, barnehage, skole og park. Den nedre del av eiendommen, på hver side av Dag Hammarskjölds vei, tenkes utviklet som en fase to, med næringsbygg med forretninger og service i første etasje.

Starte utleie av tomten

Vinteren 2019-20 startet EBY en dialog med aktører innen byutvikling med sikte på å få avklart om disse kunne leie plass på deler av den ledige tomta. Dette gav ikke konkrete resultater og våren 2020 tok EBY sikte på å leie ut areal til ulike typer aktører, først ble kommunale virksomheter forespurt, så private. Bydelen ble skriftlig orientert om dette i mai.

De aktuelle leieforholdene på tomta er inngått siste halvår. I en melding av 19.02. skriver EBY at 11 ulike leietakere har, eller er i ferd med å få, leieavtale på tomta. Alle inngåtte avtaler har bestemmelser som «påligger leietakeren til enhver tid å holde eiendommen i ryddig og ordentlig stand». Det heter videre at «Eiendommen må ikke benyttes på en slik måte at det oppstår ubehageligheter eller sjenanse for omgivelsene eller naboene, og heller ikke på en slik måte at eiendommens omdømme nedsettes.» Det ingen ting som tyder på at disse bestemmelsene er fulgt opp ut over at EBY har videreformidlet støyklager fra naboene og minnet leietakerne om kontraktsvilkårene i et brev nylig.

Naboklager på støy

Naboklagene gir et bilde av i hovedsak tyngre virksomheter innen containerlasting, håndtering av byggevarer, hensetting av tungbiler o.l. De første naboklagene kom tidlig i august – 20, men den første naboklagen i saken hos bydelen er datert 27.01. Det har siden da kommet ca. 20 klager. Klagene er sendt både bydelen, EBY og til Miljødirektoratet og beskriver aktiviteter med tilhørende støy som åpenbart er en betydelig belastning for beboere i nærheten. Ut over støy, medfører virksomhetene kjøring med tungbiler inn og ut av området med kryssing av en mye brukt skolevei til Løren skole. Det forekommer også ferdsel til og fra skolen og Lørenbanen gjennom området som leies ut, da gjerdene langs eiendommen ikke er godt nok sikret. Med aktivitetene på området gir dette er risiko for alvorlige ulykker. Noen dekkende klager er gjengitt i vedlegg.

Klager fra beboere peker på uheldige sider ved virksomhetene som nå pågår på Økern torg.

  • Støy nær boligområde som gir en helsemessig belastning, særlig om kvelden og på natta
  • Med krav om bruk av hjemmekontor i Oslo er støy i boligområdet også på dagtid svært uheldig
  • Flere leietakere har en kjernevirksomhet som uunngåelig gir mye tungtransport som krysser en mye brukt skolevei til den nybygde Løren barneskole og kan gå ut over sikkerheten for gående og syklende
  • Virksomheter innen avfallshåndtering og lagring av containere og tyngre maskiner er belastende for nærmiljøet. De fleste av leietakerne på tomta hører ikke hjemme i et boligstrøk og deres nærvær skader Økern sitt omdømme som et framtidig attraktiv byområde.

Støyklagene er behandlet av bydelsoverlegen som med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern kan kreve støyende virksomhet stengt og ilegge tvangsmulkt som sanksjon. Bydelsoverlegen har sendt leietagerne varsel om at det kan bli aktuelt å fatte vedtak om dette. Et slikt vedtak kan imidlertid påklages til Statsforvalteren.

Leietakere på Økern Torg

EBY opplyser at det pr. 10. mars er følgende leietakere på tomta:

Norsk Gjenvinning as

Mr Pukk as

Hagen Gjenvinning as (venter på godkjenning i PBE)

Sirkulær Ressurssentral as

Ruter as (ikke innflyttet)

Tom Wilhelmsen (ikke innflyttet)

Arco Entreprenør as

Bredbånd-og kabeltvservice as

Roar Wilhelmsen as

 

Mange av disse er kjente bedrifter innen bygg- og anlegg, maskinentreprenører, avfallshåndtering og lignende.

Økern Torg før byggene ble revet.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelen beklager den utvikling som har funnet sted det siste halvåret på kommunens eiendom Økern torg. Bydelen ber Eiendoms- og byfornyelsesetaten snarest foreta en kritisk gjennomgang av inngåtte leieavtaler og heve avtalene med leietakere som har som kjernevirksomhet håndtering av tyngre maskiner, containere, avfall, anleggsrigger o.l. Slik drift er uforenelig med de krav som må stilles til næringsvirksomhet midt i et boligstrøk med barneskole og flere barnehager i umiddelbart nærhet.

 Bydelen legger til grunn at det framover ikke kan være aktuelt å inngå leieavtaler med virksomheter belaster området med støy, tungtrafikk, avfall og annen forurensning.

Sak fra Bjerke Bydelsutvalg