Nytt initiativ for ungdomsskole til Løren og Refstad skole

Det er i disse dager etablert en ny aksjonsgruppe for å presse på for bygging av ny ungdomsskole på Økern. Initiativtagerne for gruppen er Christoffer Fremstad og Rene Brorstrøm med tilknytning til FAU ved Løren skole.

Løren FAU har fått til en god midlertidig løsning for ungdomsskole for de elevene som går ut av Løren skole neste sommer. Disse elevene vil nå samlet fortsette på Årvoll skole. Men dette er ingen bærekraftig langsiktig løsning. Årvoll skole vil bli fylt til randen, og den ligger utenfor Refstad og Lørens opptaksområde.

Tomten ungdomsskolen planlegges bygget på er den åpne BAMA-tomta i Økern Torgvei. Det er mange kommunale aktører med uklare ansvar, og kommunen har valgt å regulere hele tomten samlet – noe som gjør at alt trekker ut i tid. Foreløpig tidsplan indikerer politisk behandling av reguleringsplan våren 2021, men fremdriften er usikker. Blant annet har skolebehovsplanen (som definerer behovet for nye skoler) blitt utsatt 1 år pga. korona-situasjonen, og vil dermed ikke være på plass før våren 2021.

– Det er bekymringsfullt at behovet for ny ungdomsskole på Økern har vært kjent siden 2009, samtidig som Utdanningsetaten nå planlegger for midlertidig løsning frem til 2026, sier Christoffer Fremstad i en kommentar.

– Ser vi på utbyggingstiden på andre kommunale bygg, anser vi det som en reell fare for at verken dagens 1. eller 2. klassinger vil ha en ungdomsskole å gå til etter at de er ferdig på Løren skolen legger Rene Brorstrøm til.

Aksjonsgruppen frykter at elevene skal bli spredd eller lokalisert i midlertidige løsninger, og ender med å bli busset rundt i hele byen.

– Dette, sammen med erfaringer fra andre skoler i Oslo, viser med all tydelighet at det er behov for at det legges press på politikere og etater for at ting ikke skal trekke ut i tid. Vi oppfordrer nabolaget til å vise sin støtte til initiativet ved å bli med i aksjonsgruppen sin facebook gruppe «Bygg ungdomsskole på Økern», sier Christoffer og Rene.

Planene for ny ungdomsskole feirer 11-årsjubileum i år:

 

Utdrag fra referat mellom FAU ved Løren skole, Byrådsavdeling oppvekst og kunnskap og utdanningsetaten.

Dokumenterer at kommunen legger opp til midlertidig løsning ved Årvoll til 2026: