Bymiljøetatens forhåndsuttalelse til Økern Sentrum planene

Økern Sentrum er i gang med særmøter med forskjellige offentlige etater for å avklare hvordan Økern Sentrum skal bli. Nå har Bymiljøetaten sendt inn sin forhåndsuttalelse til de nye planene.

Utnyttelse

Bymiljøetaten mener Økern Sentrum har svært høye ambisjoner for utnyttelsen av området. Det ønskes å bygge 325 000 kvm BRA, med 56% boliger i planområdet på 123 daa. Dette gir en områdeutnyttelse på 264%. De sammenligner med Skøyen hvor utnyttelsen er 150% og 40% boliger. Etaten mener den høye utnyttelsen vil gjøre det vanskelig å sikre gode sol- og lysforhold i offentlige byrom og for boligene.

Støy- og luftforurensning

Etaten bemerker at store deler av planområdet ligger innen for rød støy og luftforunensningsone. Det anbefales at boligene skjermes mot hovedveiene ved at næringsbygg ligger mot veien. Parkbroen fra Løren til Økern kan også skjerme for støy ved at bredden økes og legger et større lokk over veien.Rød sone angir områder som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning (for eksempel helseinstitusjoner, barnehager, skoler og boliger) og der kommunen ikke bør tillate etablering av slik bebyggelse. Retningslinjen angir også at avvik fra anbefalingene ikke bør tillates ved tunnelmunninger innenfor 50-100 meter fra åpningen.

Byrom, park, turveier, idrett

Etaten mener parker, turveier og torg bør være offentlig eid. Torg og møteplasser må sikres gode solforhold. Det foreslås å bygge grønne akser gjennom hele området men minst 20 meter bredde og siktlinjer som forbinder bytorget med Økernparken og Løren med planlagt parkbro.
Byrommene/aksene bør omfatte torg og bekkeløp, samt rikelig leke- og spillplasser, gjenåpnede bekkeløp, sykkelparkering samt trerekker, regnbed og andre tiltak knyttet til overvannshåndtering.

Aktuelle rekkefølgekrav

Etaten ønsker å legge noen rekkefølgekrav på utbyggingen som sikrer at Økern Sentrum bidrar til offentlige formål. Etaten nevner at det kan være aktuelt å få lagt inn krav og bydelsbad.

  • Ombygging av Ulvenveien (unntatt bytrikk)
  • Bygging av øvrig grå/grønn/blå infrastruktur i og i tilknytning til området, inklusive «parkbro» over Ring 3, samt undergang under, og gang/sykkelvei langs Alnabanen, alt utført av utbygger
  • Bygging av idrettsanlegg (f.eks. bydelsbad)

Les hele forhåndsuttalelsen fra Bymiljøetaten