Politiske Perspektiver for Økern og Løren, Rødt

I vår kontinuerlige utforskning av politiske partiers synspunkter som former utviklingen av Økern og Løren, er vi begeistret for å kunne presentere svar fra Miriam Mardan, Representant for Grünerløkka Rødt. Hennes innsikt og visjoner gir oss et innblikk i hvordan dette partiet ønsker å påvirke fremtiden til vårt nærmiljø.

Her er hennes svar på våre nøkkelspørsmål:

Vi har forsøkt å svare ut det du etterspør så godt som mulig. Det skal sier at Økern og Løren ligger i to ulike bydeler, så derfor har vi tatt utgangspunkt i både lokalpolitiske standpunkter på Grünerløkka og Rødt Oslo sin politikk generelt. Vi har også valgt å svare tematisk, da mange av spørsmålene går litt inn i hverandre og det er lettere å få til en sammenheng slik.

Utvikling av området:

a. Hvordan ser ditt parti på behovet for bærekraftig utvikling i Økern og Løren?

b. Hvordan vil dere samarbeide med lokale innbyggere og næringslivet for å utvikle området på en måte som er til alles beste?

For oss er det viktig at vi har en god infrastruktur for folk som bor på Løren og Økern. Vi ønsker at det skal være nok barnehager og skoler til å imøtekomme det store antallet folk som bosetter seg i disse områdene. Vi ønsker at de som bor på Løren og Økern skal føle eierskap til nærmiljøet sitt, og da er det viktig at barna får gå i barnehager i nærheten av der de bor, at det er nok plass til skolebarna, og at det er grøntområder og naturlige møteplasser for innbyggerne. Vi vet at mange familier på Løren og Økern må sende barna sine i barnehager og på skoler som er langt unna der de bor, og det skaper en travlere og mer stressende hverdag. Her har utbyggerne prioritert å bygge og selge så fort som mulig uten at resten av utviklingen følger med.

Byplanleggingen må sees i helhet og følge en rød tråd – det er ikke hva som skjer i dag. Både på Løren og Økern har det blitt bygget tett, og politikerne har latt profitt styre over bomiljø. Rødt har en rekke tiltak på området som kan leses i arbeidsprogrammet, men de som er spesielt relevante her er for eksempel:

– at det må lages helhetlige områdeplaner som ser enkelte tomter i sammenheng. Områdeplanene skal ta utgangspunkt i samfunnsbehovene til det enkelte området såvel som hele byen framfor interessene til tomteeiere og utbyggere.

– Byplanlegging skal legge til rette for kollektivtransport, sykkel og gående framfor bilbaserte løsninger.

– Planer må ha klare og strenge rekkefølgebestemmelser som sikrer at det etableres nærmiljøtilbud (skoler, barnehager, nærbutikker, idrettsanlegg osv.) samtidig som folk flytter inn.

– Et effektivt kollektivnett, barnehager, skoler og andre institusjoner skal være på plass når boligområdet er ferdig.

– Det må opprettes flere offentlige biblioteker, ungdomsklubber og aktivitetssentre knyttet til lokale miljøer. Møteplasser bør drives av beboerne, der det er mulig.

– Offentlige servicefunksjoner og -tilbud må legges utenom private kjøpesentre.

– Torg og plasser skal driftes og disponeres av kommunen, ikke av private driftsselskaper

 

Utviklingen av Oslo by har blitt overlatt til private aktører som setter sine egne profittbehov foran behovene til folk som skal leve i området. Byens innbyggere har ingen reell makt i prosesser som styres av økonomisk mektige aktører. Utbyggere og utviklere, som aldri har blitt folkevalgt, bestemmer hvordan byen vår skal se ut og hvordan byrommet skal benyttes. Dette er et stort demokratisk problem. Det er beboerne på Løren og Økern som best vet hvor skoen trykker, og derfor må de bli hørt.

 

Det er heller ikke tilstrekkelig å bare bli hørt, de må også få reell medvirkningskraft og innflytelse og det ser vi ikke at de har nå. Som lokalpolitiker i bydel Grünerløkka har jeg ofte vært vitne til medvirkningsprosesser med innbyggere der de får si hva de ønsker, men der de til slutt ikke faktisk får reell innflytelse fordi det er sterkere krefter som står bak. Mange ganger har også lokaldemokratiet blitt overkjørt og det er problematisk.

 

Vi ønsker å lage lokale planer i samarbeid med befolkningen, lokale interesseorganisasjoner og næringsdrivende. Vi ønsker direkte kontakt, informasjonsmøter, informasjon på flere språk og at all planlegging skal være i offentlig regi. Vi vil også at vurderinger gjort av byantikvaren, plan- og bygningsetaten og bymiljøetaten sammen med innspill fra lokalbefolkningen skal veie tyngst i alle reguleringsplaner. I tillegg vil vi at høringssvar knyttet til boligprosjekter skal forme prosjektenes planlegging og utforming.

 

Bygging av skoler:

a. Hvordan vil ditt parti prioritere byggingen av nye skoler og oppgradering av eksisterende skolefasiliteter i området?

b. Hvilke tiltak vil dere sette i gang for å sikre at skolene har tilstrekkelig kapasitet for å møte den økende elevmassen?

c. Hvordan vil dere involvere foreldre, lærere og skoleadministrasjonen i beslutningsprosesser knyttet til skolebygging og forbedring av skolemiljøet?

Med økning i elevtall må det bygges flere skoler for barn og ungdom. I tillegg må gamle skolebygg rehabiliteres eller erstattes med nye bygninger. Det er skolebehovsplanen som skal dokumentere dette behovet og inneholde nødvendig framdriftsplan, men de siste årene har det oppstått et stort etterslep, spesielt på Løren og Økern.

 

Også litt generelt om skolens tilstand i dag; skolene i Oslo får generelt altfor lite penger. Både i grunnskolen og videregående mangler det penger til vikarer, spesialundervisning, utstyr, lærebøker, m.m. Grunnskolene er underfinansiert fordi de får penger per elev. Videregående skoler er også underfinansiert, fordi de bare får delvis penger per klasse. Rødt mener at skoler burde bli finansiert per klasse, ikke per elev. Rødt vil ha slutt på at «pengene følger eleven», altså stykkprisfinansiering, i Osloskolen. Skolene må få tildelt penger etter hva slags skole det er, antall elever og utdanningsprogram. I tillegg må skolene få dekket reelle lønnsutgifter og få øremerkede midler til å dekke utgifter til spesialundervisning.

 

Vi har gode erfaringer med å snakke med FAU ved de ulike skolene i bydelen – det ønsker vi å styrke og fortsette med. Driftsstyrene til de ulike skolene har også politiske representanter, slik at vi er oppdatert på det som rører seg. Disse kanalene bruker vi for å innhente foreldrenes, læreres og skoleadministrasjonens syn. Vi har i tillegg fokus på samarbeid med fagforeningene slik som utdanningsforbundet. Elevenes syn og stemme vil vi sikre ved å bruke ungdomsrådet i bydelen som har en representant fra hver skole i tillegg til å følge med på barnetråkk-rapportene og skoleundersøkelser.

 

Her er noen konkrete tiltak som også gjelder Løren og Økern:

 

– Det må bevilges nok penger til kontinuerlig vedlikehold, opprusting og modernisering av skolene.

– Klassestørrelsen i Oslo må ned. Første skritt er at det blir satt på maksgrenser på 30 elever på studiespesialiserende. Rødt Oslos langsiktige mål er at det er maks 20 elever pr. klasse i grunnskolen, maks 24 elever pr. klasse på studiespesialiserende studieretninger og maks 12 elever pr. klasse på yrkesfaglige studieretninger.

– Rødt ønsker forsøk med tolærersystem. Forsøkene må følges av forskning som viser effekt på læringsmiljø og arbeidsmiljø for både elever og lærere.

– Det skal settes inn vikar fra første fraværsdag for både lærere og assistenter.

– Alle skoler skal ha skolebibliotek med egen skolebibliotekar og åpningstid som tilsvarer tiden elevene er til stede på skolen.

– Prosjekter med offentlig/privat samarbeid (OPS) for skolebygg må avvises. Skolebygg skal tilbake til full offentlig styring. Nyetableringer av privatskoler må avvises.

 

Aktiviteter for barn og unge:

a. Hva er deres visjon for å skape et trygt og aktivt miljø for barn og unge i Økern og Løren?

b. Hvordan vil dere støtte og fremme et mangfold av aktiviteter som idrett, kultur og kunst for denne aldersgruppen?

c. Hvordan vil dere jobbe for å gi tilgang til rimelige fritidsaktiviteter og skape inkluderende møteplasser der barn og unge kan trives?

God hjelp og støtte gjennom helsestasjon, barnehage, skole og AKS er avgjørende. Dette forutsetter nok og kompetente ansatte. Barn og unge må tas på alvor, lyttes til og bli sett. Vi vil arbeide for tettere oppfølging fra helsestasjon for de minste og familien, bedre og billigere barnehager, en mer inkluderende skole, gratis AKS med flere tilbud, tilgang til gratis fritidsaktiviteter, åpen dør til skolehelsetjenesten og flere lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Barn og unge skal kunne utfolde seg i lek og fri aktivitet i byen vår. Friområder, parker og anlegg skal ivareta dette framfor å legge til rette for kommersielle aktører. På Økern og Løren må kommunen og bydel legge til rette for at barn og unge har gratis fritidsaktiviteter og lavterskel møteplasser.

Organiserte fritidstilbud koster ofte mye, dermed utelukkes mange. Vi vil sørge for fritidsstipend der barn og unge kan velge selv hvilken aktivitet de bruker det på. Ingen fritidstilbud er i dag lovpålagt – det betyr at det er fritt frem for hver bydel og kommune hva de skal tilby barn og unge. Rødt vil kjempe for økte bevilgninger til bydelene på dette området. I dag er det slik at trange bydelsbudsjett gjør at tilbud til barn og unge ofte må vike. Rødt har gang på gang sikret mer penger til bydelene slik at vi har kunnet opprettholde dette – og vi ønsker en videreføring og styrking av disse tilbudene.

Samfunnsdeltakelse:

a. Hvordan vil dere sikre at innbyggerne i Økern og Løren blir hørt og involvert i viktige beslutninger om utvikling og aktiviteter i lokalsamfunnet?

b. Hva er deres planer for å opprettholde åpen kommunikasjon og transparens i politiske beslutningsprosesser som angår dette området?

c. Hvordan vil dere arbeide for å inkludere mangfoldige perspektiver i utviklingen av lokalsamfunnet?

Rødt skaper forandringer gjennom bydelsutvalg, bystyre og alle organer som vi deltar i. Vi tror likevel på en bredere definisjon av demokrati. Demokrati er forankra i folket og skapes også gjennom nabolagsorganisasjoner, fagforeninger, velforeninger og andre folkelige bevegelser hvor politikk drøftes og utformes. Rødt jobber for å forankre vårt politiske arbeid blant innbyggerne og vil øke folks medbestemmelse gjennom utenomparlamentarisk demokratisk arbeid. Dette gjelder også for Løren og Økern-området.

De ansatte skal sette mål og drive virksomheten uten overdrevne kontrolltiltak, byråkratiserende strategidokumenter og stadig flere overbetalte direktører. Innbyggerne i Oslo skal ha innsyn og mulighet til medvirkning når det gjelder styring av tjenestene. Rødt Oslo jobber for løsninger som gir mer demokrati, innsyn og medvirkning – ikke mindre.

Her er noen konkrete tiltak:

– Viktige politiske beslutninger bør i minst mulig grad delegeres fra folkevalgte organer til byrådet eller administrasjonen.

– Alle byrådsavdelinger må ha rutiner som sikrer medvirkning og innsyn, både for innbyggerne og for de folkevalgte i bystyret.

– Oslo kommune må styrke innflytelsen til kommunale ansatte i beslutningsprosesser som berører deres arbeidsplass og styrke arbeiderdemokratiet internt i kommunen. Dette kan være første skritt i en tillitsreform.

– Rødt skal bekjempe korrupsjon, nepotisme, kameraderi og alle former som undergraver velfungerende institusjoner og politiske organer.

– Kommunen må legge til rette for nabolagsorganisering og bedre innflytelse i beslutningsprosesser som berører dem.

– Oslo kommune må legge til rette for utenomparlamentarisk demokratisk arbeid og øke innbyggernes deltagelse og innflytelse i beslutningsprosesser som berører dem.