Politiske Perspektiver for Økern og Løren, Grünerløkka Høyre

I vår kontinuerlige utforskning av politiske partiers synspunkter som former utviklingen av Økern og Løren, er vi begeistret for å kunne presentere svar fra Knut Tvedten, Gruppeleder for Grünerløkka Høyre. Hans innsikt og visjoner gir oss et innblikk i hvordan dette partiet ønsker å påvirke fremtiden til vårt nærmiljø.

Her er hans svar på våre nøkkelspørsmål:

Utvikling av området:

a. Hvordan ser ditt parti på behovet for bærekraftig utvikling i Økern og Løren?

Det må tilrettelegges for bærekraftig utvikling i alle områder i Oslo. Det er dessverre ikke planlagt for dette i mange eksisterende områder i Oslo, og det er svært utfordrende å gjøre noe med dette i disse områdene i etterkant. Når det gjelder Hovinbyen som Økern og Løren er endel av er det tenkt på dette i planleggingen, se https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/hovinbyen/#gref. Grünerløkka Høyre var aktive i innspillsprosessen når disse planene ble vedtatt og ivret bl.a. for flere grøntområder.

b. Hvordan vil dere samarbeide med lokale innbyggere og næringslivet for å utvikle området på en måte som er til alles beste?

Vi har hatt og vil fortsette med dialog med næringslivet og velforeninger m.m. rundt utfordringer i området. Men vi er lokalpolitikere på fritiden i en bydel med over 60.000 innbyggere og er derfor også helt avhengig av at lokale krefter gjør oss oppmerksomme på ting som er under utvikling.

 

Bygging av skoler:

a. Hvordan vil ditt parti prioritere byggingen av nye skoler og oppgradering av eksisterende skolefasiliteter i området?

Oslo oppdaterer jevnlig en skolebehovsplan som oppsummerer behov for nye skoler og oppgradering av eksisterende skoler. Det er ikke alltid vi er helt enig i vurderingene som gjøres, men det er denne planen som gjelder. For Høyre er skole og utdanning priorterte områder, og det er svært viktig for oss å sørge for nødvendig finansiering av nye skoler og oppgradering av eksisterende skoler. Den gjeldende skolebehovsplanen ligger her https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skolekrets/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen/#gref.

b. Hvilke tiltak vil dere sette i gang for å sikre at skolene har tilstrekkelig kapasitet for å møte den økende elevmassen?

Vi vil følge opp tiltakene i skolebehovsplanen som for dette området er er:

– Utvidelse av Bryn skole (2028)
– Ny barneskole på Ensjø m/flerbrukshall (2028)
– Ny foreslått ungdomsskole på Ensjø (2029)

Skolebehovsplanen oppdateres jevnlig og det er viktig at endrede premisser fanges opp her. Her er innspill fra lokale aktører viktig.

c. Hvordan vil dere involvere foreldre, lærere og skoleadministrasjonen i beslutningsprosesser knyttet til skolebygging og forbedring av skolemiljøet?

Alle skolene i Oslo har et driftsstyre. Dette er styret for skolen. For barne og ungdomsskolene sitter det bydelspolitikere i driftsstyrene sammen med lærere, foreldre, elever og skoleadministrasjonen på skolen. Dette er en viktig kanal tilbake til partiene i bydelen. Videre uttaler driftsstyret seg om f.eks. endringer i skolebehovsplanen. Utover dette er vi selvfølgelig åpne for direkte dialog for å fremme behov som ikke ansees ivaretatt av skolebehovsplanen og må inn i denne..

 

Aktiviteter for barn og unge:

a. Hva er deres visjon for å skape et trygt og aktivt miljø for barn og unge i Økern og Løren?

b. Hvordan vil dere støtte og fremme et mangfold av aktiviteter som idrett, kultur og kunst for denne aldersgruppen?

c. Hvordan vil dere jobbe for å gi tilgang til rimelige fritidsaktiviteter og skape inkluderende møteplasser der barn og unge kan trives?

Jeg svarer på disse tre samlet..

Grünerløkka Høyre vil

• sørge for at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet
• støtte opp under arbeidet for å gjøre idrett og friluftslivsaktiviteter tilgjengelig for alle, uavhengig av husholdningens inntekt, gjennom enkle støtteordninger
• sørge for at fritidsklubbene er åpne når barn og unge ønsker å være der
• jobbe for flere væresteder, også for uorganiserte aktiviter og idrett. Vi har en ja-holdning til bruk av bydelens arealer til uteaktiviteter.
• gjøre det enkelt for frivilligheten å låne kommunens lokaler
• fjerne kravet om at frivillige organisasjoner må betale leie for å bruke kommunal grunn til arrangementer, utover det som dekker kommunens faktiske kostnader
• jobbe for at det blir en biblioteksavdeling på Løren

Samfunnsdeltakelse:

a. Hvordan vil dere sikre at innbyggerne i Økern og Løren blir hørt og involvert i viktige beslutninger om utvikling og aktiviteter i lokalsamfunnet?

b. Hva er deres planer for å opprettholde åpen kommunikasjon og transparens i politiske beslutningsprosesser som angår dette området?

Svarer på disse to samlet under.

Alle møter i bydelsutvalget og dets komiteer starter med en åpen halvtime. Her kan alle innbyggere og andre komme og legge frem synspunkter på saken som skal behandles. Eller som også ofte skjer, fortelle politikerne om utfordringer o.a. i de ulike områdene. Dette er en viktig kanal for direkte innspill til bydelspolitikere. Men dette er ikke nok. Både lokalpolitikere, næringsliv og innbyggere må komme inn tidligere. Vi vil derfor forsøke å få til brede medvirkningsprosesser for næringsdrivende og innbyggere som berøres.

c. Hvordan vil dere arbeide for å inkludere mangfoldige perspektiver i utviklingen av lokalsamfunnet?

Mange av de overordnede føringene for utviklingen av området og lokalsamfunnet legges av Oslo kommune sentralt og av og til Stortinget. Det er viktig at vi lokalpolitikere klarer å videreformidle behov og perspektiver oppover i systemet der vi ikke selv bestemmer. Når det gjelder selve perspektivene viser jeg til svaret på a) og b) over.

Annet:

Annet dere vil dele med Økern og Løren før valget?

Vi jobber for bedre barnehagedekning i området.