Si din mening om Lørenvangen 25

Lørenvangen Utvikling AS foreslår å omregulere Lørenvangen 25 fra industri til bolig, for oppføring av to boligblokker med opptil 8 700 m2 bruksareal, inkludert minimum 150 m2 næringslokaler i første etasje. Eiendommen vil inngå i et større bomiljø på Løren. Det foreslås fellesarealer og noe publikumsrettet virksomhet ut mot Lørenvangen. Det innpasses en allmenn forbindelse til «den grønne ringen», som blir et sammenhengende grøntdrag i øst, og hvor fire store trær skal bevares.

Si din mening!

Høringsfristen er 25.07.2022.

 

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med følgende forbehold: At bygningene gjøres lavere slik at lysforholdene blir gode for omgivelsene, at avbøtende tiltak mot støy oppnår kravene for de 6 – 8 boenhetene som er mest utsatt, og at spørsmålet om eventuelt behov for barnehage avklares endelig under offentlig ettersyn.

Planforslaget

Eiendommen Lørenvangen 25 reguleres til bolig med noe næring/utadrettet virksomhet mot Lørenvangen. Det er lagt til rette for oppføring av to boligblokker med til sammen 8.700 m2 BRA. Av dette er det planlagt 97 leiligheter pluss ca. 83 m2 fellesrom, og ca. 173 m2 forretninger, næring/publikumsrettede formål mot Lørenvangen.

Bebyggelsen er planlagt med variert utforming og varierte høyder i 6 – 8 etasjer. Blokken mot Lørenvangen trappes ned til 6 etasjer mot rekkehusbebyggelsen i nord. Mellom blokkene etableres et uteoppholdsareal som tilfredsstiller både krav til størrelse og solforhold med god margin.

All bilparkering og sykkelparkering til beboerne skjer i underetasje med atkomst fra Lørenvangen. I tillegg skal det etableres noe sykkelparkering for besøkende nær inngangene.

Planforslaget omfatter også Lørenfaret i nord og en del av tilliggende eiendom gnr. 124 bnr. 1 i øst. Arealet i øst reguleres til grøntområde og er tatt med etter anmodning fra PBE for å muliggjøre etablering av den såkalte pensjonsparken som en del av «den grønne ringen», i henhold til VPOR Løren og Økern.

Plan- og bygningsetatens vurdering og foreløpige konklusjon

Planforslaget har mange kvaliteter som vil bidra til en oppgradering av Lørenvangen 25 som i dag brukes til næring/industri. Nye boliger, utbedring av fortau/gang- og sykkelveier og parkdrag med nye møteplasser vil bli et positivt tilskudd til området.

Illustrasjonene viser gode ambisjoner for bygningenes utseende, opparbeidede utearealer på tak og på bakken, og for utforming av parkdraget.

Fordi nærområdet er omfattende bygget ut, kan nye bygninger påføre ulemper for dagens bebyggelse. Solforholdene for Espira Gartnerløkka barnehage og for rekkehusene på nordsiden blir dårligere fordi bygningene lager slagskygger og gir færre soltimer enn i dag på bakken. Planen er delvis i strid med kommuneplanen 2015 arealdelen, statlig støyveileder T1442/2021.

Vi er fremdeles skeptiske til høyden på bygningene og vil vurdere disse på nytt på bakgrunn av det som kommer inn av uttalelser under høring og offentlig ettersyn. Det er rettet spørsmål om behovet for barnehage på eiendommen. Etter nye signaler fra Oslo kommune sentralt og basert på plan- og bygningsetatens egne vurderinger fremmes planforslaget uten barnehage.

Disse forholdene må revurderes på bakgrunn av uttalelser etter offentlig ettersyn for at vi skal kunne vurdere å anbefale planforslaget til politisk behandling. Hvis våre anbefalinger ikke følges, vil vi vurdere å lage et alternativt planforslag.

Det er foreslått to park-arealer. Parken i øst foreslås som offentlig og parkdraget i sør som allment tilgjengelig. Begge inneholder store trær og bør skjøttes på samme måte. De to bør vurderes driftet som ett og samme areal, og vi ber Bymiljøetaten særlig vurdere om det er aktuelt med kommunal drift av disse arealene.

Plan- og bygningsetaten vurderer at det fortsatt er noe usikkerhet om restbehov for barnehager i området eventuelt knyttet til dette planforslaget, og hvor stor en barnehage i så fall må være. Vi ber derfor særlig om tilbakemelding fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap v/ bestillerenheten om denne problemstillingen.

 

Fasader Lørenvangen 25. Lillestrøm Arkitekter AS

Illustrasjonshefte

Planbeskrivelse

Link for å sende inn din mening