Høyhus ved Østre Aker vei 25

Østre Aker vei 25 ligger i rundkjøring rett over Økern T-banestatsjon. Tidligere holdt bilbutikken Thrane-Steen til her, nå er lokalene tomme.

Skanska starter opp arbeidet med å detaljregulere tomten. De ønsker å bygge høyhus på 70 meter.

 

Planforslaget innebærer fortetting og byreparasjon på Økern. På en sentral tomt hvor dagens bebyggelse står ubrukt og er utformet på bilens premisser er det ønske om å etablere et bærekraftig kontorbygg som gir positive ringvirkninger til omgivelsene.

I planforslaget etableres det grøntdrag og nye bilfrie byrom omkring bebyggelsen, og infrastrukturen for fotgjengere og myke trafikanter i området styrkes.

Varierte bygningsvolumer og en aktiv og utadrettet førsteetasje gir bebyggelsen en god henvendelse mot omgivelsene. Planforslaget legger til grunn at Østre Aker vei 25 kan bli en attraktiv arbeidsplass og et naturlig samlingspunkt i nabolaget.

Ill. MAD

 

Planens formål er å legge til rette for et nytt næringsbygg og en bedre utnyttelse av tomten. Eiendommen reguleres fra byggeområde for industri til forretning, kontor mm. Planarbeidet omfatter også forholdet til omkringliggende infrastruktur, byforming, etablering av uterom og nye forbindelser i nærområdet. Det fremmes forslag om høyhus inntil 70 meter i tråd med høyhusvedtak og kommunedelplan for Økern. Forhold mellom volum og høyder skal avklares i planprosessen.

Planområdet utgjør ca 37.288 m², mens selve utbyggingsområdet er på 4.403 m². Plangrensen omfatter deler av omkringliggende infrastruktur for å vurdere sammenhengen mellom en utbygging og den fremtidige utviklingen av området som helhet. Endelig avgrensning avklares i det videre planarbeidet.

Ill. MAD

 

Ill. MAD

 

Kunngjøring MAD

Plansak