Innsendt rammetillatelse for Gregers Kvartal i Lørenveien 51

Gregers kvartal i Lørenveien er et prosjekt av boligbyggerlager USBL. Arkitekt for prosjektet er Dyrvik Arkitekter.

Nå er det sendt inn rammetillatelse for å bygge seks leilighetsbygg. Prosjektet vil også bestå av næringslokaler mot Lørenveien, barnehage, parkeringskjeller, gangvei langs Alnabanen og offentlig torg i krysset Lørevangen x Lørenveien.

21 000 kvm bolig, 730 kvm næring og 640 kvm barnehage.

Det skal bli 258 leiligheter.

DYRVIK ARKITEKTER AS

Prosjektbeskrivelse

«Gregers kvartal» omfatter Lørenveien 51 og Lørenvangen 14, med gårdsrom med utearealer for boligbebyggelsen, barnehage, et nytt offentlig torg i Lørenvangen og en ny sykkelvei med fortau langs Alnabanen. Tiltaket vil erstatte et tidligere industriområde med ny bebyggelse av høy kvalitet og uteanlegg med høye ambisjoner om blå-grønne kvaliteter. I hovedgrepet for bygg og landskap er det tenkt helhetlige valg av løsninger, som integrerer både estetiske, funksjonelle og tekniske behov. Samlet sett vil bebyggelsen bidra til å transformere Løren fra et industriområde til et attraktivt boligområde. Bebyggelsen følger formålsog byggegrenser mot Lørenveien og Lørenvangen og etableres med utadrettet virksomhet mot strøksgaten Lørenveien. Området har en sentral plassering i Oslo med god tilknytning til kollektivnettet.

Gårdsrommet blir en grønn og frodig samlingsplass for beboere og besøkende, med lekearealer og oppholdsområder. Pergolaen som ligger sentralt i gårdsrommet vil bli et viktig og romskapende element både for gårdsrommet og barnehagen. Det er et viktig prinsipp i prosjektet at overvann skal forsinkes og fordrøyes lokalt og benyttes som et synlig og trivselsskapende element i utearealene i form av åpne vannrenner og regnbed. Deler av takene ha felles oppholdsplasser, og vil få en fantastisk utsikt.

Det nye torget i Lørenvangen vil bli en trivelig møteplass med store regnbed og plantefelt, mulighet for uteservering, aktiviteter og opphold. Torget vil også bli en viktig forbindelse mellom Lørenveien, den nye sykkelveien og eksisterende gangbro over Alnabanen til boligområdet «Krydderhagen».

 

Barnehagen

I første etasje i Bygg B tilrettelegges det for barnehage.

Barnehagen er foreløpig prosjektert med ca. 640 m2 BRA og er skjematisk basert på en 4-avdelingsbarnehage for i alt 72 barn. Hovedinngangen ligger i den sørlige enden av bygg B og henvender seg ut mot torget.

Leietakeren som skal utvikle og drifte barnehage er ennå ikke bestemt. Vedlagte tegninger viser derfor et forslag for disponibelt areal avsatt til barnehagen og barnehagen må detaljprosjekteres når leietaker er valgt.

Reguleringsbestemmelsene krever at barnehagen er bygget før det gis midlertidig brukstillatelse for siste byggetrinn.

Illustrasjon Gregers Kvartal. Ill. Dyrvik Arkitekter

Følgebrev rammetillatelse.

Landskapsbeskrivelse.

Byggesak.