Justerer høydene på Jordankvartalet

I juli skrev ØkernLøren.no om Peter Møllers vei 8-14, også kalt Jordankvartalet. Det var åpent for meninger fra offentligheten via Plan og Byggningsetaten. PBE fikk inn 22 kommentarer som de når har svart på. De fleste gikk på bevaring av Jordanbygget og byggehøydene. Lørenvangen utvikling v/OBOS fremmet sitt alternativ for å bygge ut tomten. PBE hadde også lagt frem et eget forslag. Les alle kommentarene og svarene her.

Lørenvangen utvikling sitt forslag 

296% utnyttelsesgrad av tomten og ca. 440 boliger.

9 etasjer mot Dag Hammarskjølds vei/Refstad.

8 etasjer mot Peter Møllers Vei

 

PBE sitt forslag 

234% utnyttelsesgrad og ca. 300 boliger.

7-8 etasjer mot Dag Hammarskjølds vei/Refstad.

6-7 etasjer mot Peter Møllers vei, 5-6 etasjer i byggene i gårdsrommene.

Jordan rives

Det virker ikke som om Jordanbygget kommer til å bli stående slik det ser ut i dag, men rives til fordel for nytt bygg som bygges opp i den samme stilen med Jordanlogoen.

Jordan på Løren Foto: https://www.geocaching.com/

10. oktober hadde representanter fra OBOS, TAG arkitekter og PBE et bemerkningsmøte hvor de gikk igjennom alle kommentarene som hadde kommet inn på saken.

Viktige sitater fra møtet

Sitater fra PBE

 • Plan- og bygningsetaten visert til vår vurdering av høyder på de ulike byggene ved offentlig ettersyn. Vi ser ikke at det har kommet frem nye momenter som gjør at vi endrer vurderingen.
 • Plan- og bygningsetaten har gjort konkrete vurderinger av bevaring av Jordan-fabrikken og byggehøyder på ny bebyggelse, og ser ikke nye momenter som taler for endring av anbefalingen.
 • Bevaring av eksisterende bygg er ikke forenelig med hovedgrepet i planen. Nye bygninger gir en karrébebyggelse som bygger opp om kvartalsstrukuren. Bevaring vil også føre til mer støy og veistøv inn i planområdet.
  Fortidsminneforeningen mener flytting /oppbygging av Verksmesterfløyen en annen plass er meningsløst. Beboer i området har sendt inn bemerkning om at Verksmesterfløyen med
  Jordanlogoen bør ivaretas hvor det er lokalisert i dag, og at dette er en viktig identitetsmarkør.
  Plan- og bygningsetaten mener at gjenoppbygging av eksisterende fasade med Jordan-relieffet og andre elementer på samme hjørnet som bygget står i dag, er en god løsning med utgangspunkt i det anbefalte plangrepet for tomten.
  Bemerkningen tas ikke til følge.

Se flere bilder i forrige artikkel her:

Jordankvartalet på Løren skal bli boliger