Hvordan søke midler til frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter og grønne tiltak på Økern og Løren

Driver du eller kjenner du noen som burde søke? Bydelene Grünerløkka og Bjerke deler ut en del midler til frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter og grønne tiltak.

Frivillighetsmidler

Tilskuddet er på 1 000 000 kroner. Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen kan søke. Tiltak i bydelen som særlig retter seg mot barn og unge vil bli prioritert.

Frivillighetsmidlene skal stimulere til aktive nærmiljø, et mangfoldig organisasjonsliv, frivillighet, lokalt engasjement og arrangementer for beboerne.

Støtten skal bidra til innovasjon, aktivitet, opplevelser, mestring, inkludering, engasjement og tiltak på tvers av generasjoner, organisasjoner og grupper.

 

[bg_collapse view=»button-green» color=»#4a4949″ icon=»eye» expand_text=»Informasjon om frivillighetsmidler for Grünerløkka» collapse_text=»Skjul» ]

Frist for å søke

10. februar 2020.

Kriterier for å søke

Les nye retningslinjer for tilskudd til frivillighetsmidler før du søker (PDF 0,1MB)

Tiltakene du søker midler til må

 • utløse dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap
 • være åpen for bydelens befolkning
 • inneholde opplysninger om medlemstall og antall deltakere
 • midlene må brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler
 • det kan søkes inntil 10 prosent av søknadssum til honorar

Vi gir ikke støtte til

 • drift
 • aktiviteter som skjer i tre eller flere bydeler
 • organisasjoner som ikke har sin aktivitet og base i bydelen
 • dekking av underskudd til allerede avviklet tiltak

Krav om rapportering

Søker som er tildelt midler skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet. Rapporteringen gjør du fra søknaden din i meldingsboksen på Min side. Fristen for rapportering er 30. november 2020.

Slik søker du

 • 1Finn fram vedlegg

  Godkjent regnskap for siste regnskapsår må legges ved. Dersom det søkes til nye organisasjoner hvor det ikke foreligger slikt regnskap må dette kommenteres.

 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadssjema for frivillighetsmidler i Bydel Grünerløkka (logg inn).

  Hvis du søker tilskudd til mer enn ett tiltak, må du levere én søknad per tiltak.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Oppvekst- og kulturkomiteen gjør vedtak om tildeling av midler.

 • 2Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteens vedtak er fattet.

 • 3Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra bydelen.

Klagen sendes til e-postadresse postmottak@bga.oslo.kommune.no eller per post.

Bydel Grünerløkka,
Postboks 2128
Grünerløkka
0505 Oslo

Kontaktinformasjon

Sigrun Øyre Gundersen
Telefon: 901 86 034
E-postadresse: sigrun.oyre.gundersen@bga.oslo.kommune.no

[/bg_collapse]

 

[bg_collapse view=»button-green» color=»#4a4949″ icon=»eye» expand_text=»Informasjon om frivillighetsmidler for Bjerke» collapse_text=»Skjul» ]

Frist for å søke

28. februar 2019.

Kriterier for å søke

Du kan det søke om

 • Støtte til kulturaktiviteter, prosjekter, arrangementer og aktivitetsfremmende utstyr.
 • Aktiviteter og arrangementer som når bredt i lokalmiljøet og omfatter flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe.
 • Prosjekter som bidrar til økt deltakelse fra flyktninger og migranter i nærmiljøet og brobygging mellom organisasjoner og grupper.
 • Tiltak som stimulerer folkehelsen med økt fysisk aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv i parker, grøntdrag og i marka, samt vern av naturområder og bydelens lokalhistorie.
 • Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunal virksomhet, for å skape helsefremmende aktiviteter og møteplasser.
 • Frivillighetsmidler kan søkes ut fra flere kriterier samtidig.

Du kan ikke søke om

 • Støtte til nærings- eller næringsliknende virksomhet, borettslag, boligsameier eller bydelens/kommunens tjenestesteder.
 • Støtte til ordinær drift, til å finansiere eksisterende tilbud, stillinger, eller medlemsavgifter.

Hvem kan søke

Organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner. Søkeren må ha sitt medlemsgrunnlag eller virksomhet hovedsakelig innen Bydel Bjerke

Se fullstendige retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Bjerke (PDF)

Krav om rapportering

 • Du må rapportere om resultat av aktiviteten du har fått støtte til, og du må legge fram regnskap for dette.
 • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, kreves signert, eller revisorbekreftet regnskap.

Ubrukte midler

Dersom støttede arrangementer eller prosjekter går med overskudd skal vår saksbehandler informeres. Hvis du ikke bruker alle midlene, kan du søke om omdisponering eller overføring til neste kalenderår, eller til annen frivillig aktivitet som oppfyller frivillighetsmidlenes formål. Vi kan imidlertid kreve ubrukte midler tilbakebetalt.  

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandler søknader

  Bydelsdirektøren fremmer en innstilling til bydelens kultur- og oppvekstkomite som behandler saken.

 • 2Motta svar

  Vedtak og svar kan ventes mot slutten av april.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til postmottak@bbj.oslo.kommune.no innen 3 uker etter at du mottar brev fra bydelen.

Kontaktinformasjon

Arild Sørum
Epost: arild.sorum@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 93063873

[/bg_collapse]

 

Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grünerløkka

Vi vil at flere barn og unge skal delta i organisert idrett og fritidsaktiviteter. 

 • Det kan søkes om midler til alle typer organiserte fritidsaktiviteter.
 • Det søkes for maksimum ett semester av gangen, annet må avtales med bydelen.
 • Personen som mottar støtte må i utgangspunktet være i aldersgruppe 7-18 år.
 • I utgangspunktet er ordningen tiltenkt bydelens barn. Det vil imidlertid utvises skjønn i hvert enkelt tilfelle.

 

[bg_collapse view=»button-green» color=»#4a4949″ icon=»eye» expand_text=»Informasjon om Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grünerløkka» collapse_text=»Skjul» ]

Frist for å søke

Fortløpende.

Disse kan søke

 • Ansatte i Bydel Grünerløkka.
 • Aktuelle organisasjonen/klubber.
 • Ungdommer eller foreldre må henvende seg til klubben eller en ansatt i bydelen.
 • Dersom det er snakk om en kommersiell/privat aktør, må en ansatt i bydelen stå som søker.
Søkeren må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden skal være avklart med foreldre/foresatte dersom barnet et under 15 år.
Familier som ønsker å benytte tilskuddsordningen kan ta direkte kontakt med ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur og andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Slik søker du

[/bg_collapse]

 

Grønne midler

Hensikten med ordningen er å stimulere frivilligheten og etablere nye møteplasser som bidrar til økt nabolagsstolthet, samhold, inkludering og integrering i bydelen. Tilskuddet er på 500 000 kroner.

 

[bg_collapse view=»button-green» color=»#4a4949″ icon=»eye» expand_text=»Informasjon om grønne midler i Bydel Grünerløkka» collapse_text=»Skjul» ]

Frist for å søke

10. februar 2020.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Borettslag og sameier
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere/sosiale entreprenører
 • Tjenestesteder i Bydel Grünerløkka

Krav til søker

 • Bydel Grünerløkka synliggjøres som tilskuddsgiver av grønne midler i trykksaker, på nettsider og innlegg på sosiale media, fortrinnsvis med lenke til bydelens Facebookside.
 • Bydelen skal informeres om når aktiviteter avvikles, og ønsker kopi av avisartikler/pressedekning av prosjekter tilsendt.
 • Prosjekter med tildelinger over 50 000 kroner må synliggjøres på eventuelle arrangementer i regi av bydelen.
 • Fire bilder av aktiviteten sendes sammen med rapporten.
 • Aktiviteten eller tiltakets sluttrapport leveres senest 31.desember i året tilskuddet er gitt.

Hva kan søkes om

 • Aktiviteten eller tiltaket må bidra til økt miljøengasjement blant Bydel Grünerløkkas beboere.
 • Aktiviteten eller tiltaket må bidra til positiv nærmiljøutvikling
 • Aktiviteten eller tiltaket må kunne vise til egeninnsats i form av frivillig innsats og/eller egenfinansiering
 • Aktiviteten må ha en start- og sluttdato

Eksempler på tiltak det kan søkes om

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og liknende.
 • Dyrkeprosjekter som satser på åpne møteplasser og samarbeid på tvers av befolkningsgrupper.
 • Tiltak som fører til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel, eksempelvis lære seg å reparere egen sykkel, opplæring i å sykle i trafikken.
 • Tiltak som bidrar til åpne og inkluderende møteplasser, spesielt i områdene Dælenenga, Sinsen, Sofienberg, Løren og Hasle.

Søknader til prosjekter rettet mot allmennheten fremfor private personer/ grupper vil bli prioritert.

Det gis ikke tilskudd til honorarer, lønn og regulær drift av organisasjoner eller tilskudd til aktiviteter som ikke engasjerer bydelens beboere eller som foregår utenfor bydelens grenser.

Fullstendige retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd av grønne midler i Bydel Grünerløkka (PDF 0,1MB)  

Rapportering, kontroll og tilbakeføring

Krav til rapportering

Rapport og regnskap for bruk av tildelt tilskudd (ODT, 0,1MB)

 • Søker er ansvarlig for at det til enhver foreligger de nødvendige offentlige tillatelser for utøvelse av virksomhet/aktivitet. Manglende oppfyllelse av dette vilkåret kan medføre inndragelse av tildelte midler.
 • Tilskuddet skal brukes innen utgangen av det året tilskuddet gis.
 • Feilaktige opplysninger i søknaden vil kunne få følger for innsendt og senere søknader.
 • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer kreves revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter. For øvrige søknader er det tilstrekkelig at leder av aktiviteten eller tiltaket og en person til undertegner regnskap og rapporter.
 • Vedtak skaper ikke presedens for behandlingen av fremtidige søknader
 • Alle søknader er offentlige.
 • Feilaktige eller manglende opplysninger i søknaden kan få følger for innsendt og senere søknader.

Kontroll og tilbakeføring

 • Oslo kommune har rett til å kontrollere hvordan pengene er brukt.
 • Hvis det ikke leveres regnskap og rapport, vil Oslo kommune kreve pengene tilbakebetalt.
 • Hvis pengene ikke er brukt slik som beskrevet i søknad, eller ved årets slutt er helt eller delvis ubrukt, kan Oslo kommune kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.

Slik søker du

 • 1Finn fram eventuelle vedlegg
  • Godkjent regnskap for siste regnskapsår må legges ved. Dersom det søkes til nye organisasjoner hvor det ikke foreligger slikt regnskap må dette kommenteres.
  • Du kan laste opp bilder inne i søknadsskjemaet.
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søk om grønne midler i Bydel Grünerløkka.

  Hvis du søker tilskudd til mer enn ett tiltak, må du levere én søknad per tiltak.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Byutviklingskomiteen gjør vedtak om tildeling av midler.

 • 2Motta svar

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed.

 • 3Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

[/bg_collapse]

 

[bg_collapse view=»button-green» color=»#4a4949″ icon=»eye» expand_text=»Informasjon om grønne midler i Bydel Bjerke» collapse_text=»Skjul» ]

Frist for å søke

28. februar 2019.

Kort om tilskuddet

Grønne midler skal bidra til mer miljøvennlige og bærekraftige nærmiljø i Bydel Bjerke.

Kriterier for å søke

 • Tiltaket må skje lokalt i Bydel Bjerke
 • Tiltaket skal synliggjøres slik at flere kan lære av prosjektet
 • Du kan søke om tilskudd opp til 30 000 kroner.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om  midler til små eller større prosjekter utenom virksomhetens/organisasjonens løpende aktiviteter. Det kan være for eksempel opplysningsarbeid, dyrking i nabolaget, bie- og humlefremmende tiltak, sosialt entreprenørskap, arrangementer, kurs, verksteder og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, gjenbruk og reduksjon av avfall.

Tiltak vi prioriterer når vi vurderer søknadene:

 • Prosjekter som når ut til større deler av befolkningen
 • Prosjekter som skaper engasjement for det grønne skiftet
 • Prosjekter som har potensial for langvarige endringer innen miljø- og klima etter Miljøhovedstadsårets slutt

Tilskudd skal ikke dekke ordinære driftsoppgaver (for eksempel i borettslag) lønn eller administrasjon.

Hvem kan søke?

Borettslag, sameier, velforeninger, frivillige lag- og organisasjoner, sosiale entreprenører, kommunale eller private virksomheter kan søke. Enkeltpersoner som har initiativ må kontakte lag, forening eller sameiet sitt for å søke.

Søkere som bor i bydelen prioriteres, men det er ikke et krav at man må bo i bydelen for å søke.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Folkebudsjettering

  6. mars inviteres søkere og beboere til et folkemøte om grønne midler for å fortelle om sitt prosjekt. Kan man ikke stille blir prosjektet beskrevet av saksbehandler fra Bydel Bjerke. Publikum vil stemme frem de prosjektene som de synes burde støttes.

 • 2Politisk behandling

  Innstillingen fra folkebudsjetteringen blir endelig vedtatt i Bjerke bydelsutvalg i midten av mars.

 • 3Motta svar

  Tilsagnsbrev sendes ut snarlig etter endelig vedtak på innstillingen.

 • 4Motta midler

  Bydelen overfører tilsagnet til den kontoen som er satt i søknadsskjema i månedsskiftet mars/april.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Støttemottaker må sender inn rapport og regnskap innen 31.desember 2019.

  • Kortfattet rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltakene, med resultater det har medført. Støttemottakere vil få tilsendt disse skjemaene og de vil også publiseres her etter søknadsfristen.
  • Minimum 3 foto fra prosjektet skal legges ved eller i rapporten.
  • Regnskap kan enten bestå av nummerert utleggskjema hvor alle utgifter og inntekter er ført opp, samt kopier av kvitteringer, eller revisorgodkjent regnskap.
  • Søkere som bruker revisor kan ettersende revisorgodkjent regnskap og må oppgi i rapporten når dette foreligger og hvilken revisor de bruker.

  Hvis det ikke sendes inn rapport og regnskap, eller støttemottaker ikke kan gjøre rede for støtten, vil bydelen kreve hele tilskuddet tilbakebetalt.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage. Klagen må senest tre uker etter at søker har mottatt vedtaket til postmottak@bbj.oslo.kommune.no og merkes «Grønne midler 2019».

Kontaktinformasjon

Katrine Sivertsen
E-post: katrine.sivertsen@bbj.oslo.kommune.no
Tlf: 915 98 011

[/bg_collapse]

Kilde: oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/#!c|f_bydel_bjerke/c|f_bydel_grunerlokka