Fylkesmannen har innsigelser mot barnehageplasseringen i prosjektet i Sinsenveien

I detaljreguleringssaken for Sinsenveien 51 – 55 har Fylkesmannen i Oslo og Viken sendt inn innsigelse til saken.

Årsaken er at prosjektet bygges i et område med høy støy og luftforurensning og det er regulert inn en barnehage i prosjektet. Fylkesmannen er opptatt av at barnehagen sikres en plassering som er utenfor rød sone for støy.

I brevet skriver de:

Planforslaget må sikre at oppføring av barnehage ikke skjer før bebyggelse som reduserer luft- og støyforurensning (bygg A og B) er oppført. Dette må sikres med en rekkefølgebestemmelse

Les hele brevet fra Fylkesmannen i Oslo og Viken