Hasle og Løren i tall

Bydel Grünerløkka har kommet med et interessant Faktaark om befolkning, levekår og bomiljø for bydelen. Hasle og Løren er eget område i faktaarket. Tallene er fra februar 2017.

Hasle og Løren har hatt en stor økning i befolkningen og bidrar sterkt til at Grunerløkka øker så mye i befolkning. Mellom 2011 og 2016 har befolkningen økt med 42 %. Naturlig med alle boligprosjekter som har kommet i den perioden.

Området har 11 882 beboere. Største andelen er mellom 30-49 år. Men Hasle og Løren skiller seg ut med et meget stort antall beboere mellom 0-5 år. Hele 12 % er i denne aldersgruppen. 4,1 % mer en snittet for Oslo.

Hasle og Løren ligger ganske likt som resten av Oslo for antall innvandrere.

Antall barn med innvandrerbakgrunn er noe lavere enn resten av Oslo og Grunerløkka.

Levekår

Levekårsindikatorene for bydelen er presentert ved bruk av stjernediagram. Den stiplete linjen i stjernediagrammet viser indeksert bygjennomsnitt som er satt til 100. Den heltrukne svarte linjen viser bydelens score og den røde linjen viser delbydelens score relativt til bygjennomsnittet. Dersom bydelen/delbydelen ligger utenfor den stiplete linjen, har den en dårligere score enn bygjennomsnittet for den ktuelle levekårsindikatoren. Dersom bydelen/delbydelen ligger innenfor den stiplete linjen, har den en bedre score enn bygjennomsnittet.

Hasle og Løren scorer bedre enn bydelen på samtlige av indikatorene.

Bomiljø

I 2016 var gjennomsnittlig m2-pris for en blokkleilighet i Bydel Grünerløkka på 71 500, mot et bygjennomsnitt på 66 300. Lavest var prisnivået i delbydelen Hasle-Løren (66 500 per m2) mens Grünerløkka Vest hadde det høyeste prisnivået (77 500 per m2).

40 prosent av husholdningene i Bydel Grünerløkka er leieboliger, mot 30 prosent i byen totalt. Delbydelen Grünerløkka Vest utmerker seg med høyest leieandel (55%). Delbydelen med lavest leieandel er Hasle-Løren, med 23 prosent.

Boligene i Bydel Grünerløkka er i hovedsak i blokk- og leiegårdsbebyggelse (96%). Enkelte unntak finnes i delbydelene Rodeløkka og Hasle-Løren hvor det finnes områder med småhusbebyggelse. I Oslo er i alt 79 prosent
av boligbebyggelsen blokk eller leiegård.