Ønsker hotell, energistasjon og butikker på tomten til Circle-K

Circle-K tomten på Økern skal utvikles og tomten skal brukes til flere formål. Her kan det komme energistasjon, studentboliger, hotell, butikker og et torg. Prosjektet har endret navn til Haraldrud Torg.

Energistasjonen

Atkomst med bil til energistasjon på gateplan – her vist for fase 1 med atkomst fra Risløkkveien. Illustrasjon: A-LAB

Forutsetning for å videreføre bensinstasjon på stedet er at funksjonen kan innpasses i den nye bysituasjonen. Dette innebærer at bensinpumpene byttes ut med ladeplasser. Arealbruken og antall p-plasser, ladeplasser og bilvask er komprimert sammenliknet med eksisterende bensinstasjon.

På grunn av støyforhold og trafikksituasjonen ved rampen til Østre Aker vei har den nye energistasjon plassering og atkomst fra vest. Slik blir det nye torget skjermet for trafikkstøy og biltrafikk til energistasjonen.

Gående og syklende har atkomst til ladeplasser for sykkel samt butikkutsalg fra torget.

FREMTIDIG ENERGISTASJON

  • Arealbruk tomt ca. 2050kvm
  • 370 kvm butikk
  • 3 selvvask
  • 10 P-plasser
  • 3 ladere liten lastebil
  • 16 hurtigladere personbil

Circle-K vil opprettholde stasjonen på Økern

Circle-K har i et brev til i plansaken uttrykt at stasjonen på Økern er en viktig stasjon for dem. De er redd for at planprosessen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til dems interesser og
ønsker å påpeke at dagens nærhet til Østre Aker vei er viktig. Stasjonen på Økern er en stasjon de også ønsker å opprettholde i fremtiden.

Circle K har en evigvarende festeavtale på tomten. I henhold til festekontrakten har Circle K eksklusiv rett til bruk av dagens innkjørsel. Grunneier har rett til å bygge over stasjonen, men området rundt stasjonen skal ikke forringes.

Undersøkte mulighet for leiligheter

Det har blitt undersøkt hvordan utforming av bebyggelsesstrukturen kan legge til rette for boformer, med tanke på flerfunksjonalitet på stedet. Basert på tidligere studier av ordinær bolig har tiltakshaver konkludert at regulering av boligformål er utfordrende på grunn av støy – og luftforhold kombinert med krav om uteoppholdsareal og behov for byrom. Siden studentboliger ikke har normsatte krav til uteareal (MUA) og dermed har andre premisser for etablering enn ordinært boligformål er dette en boform som tiltakshaver har undersøkt/utredet nærmere. Volumstudiet har en dels lukket struktur for å undersøke om dette kan bidra til økt bokvalitet, gitt utfordringene med støy- og luftforhold. Dette lykkes til dels, men tiltakshaver vurderer at formen ikke gir tilstrekkelig kvaliteter for byrommet.

Konklusjonen er at bokvaliteten og gjennomføring av studentboliger på stedet (fortsatt) er utfordrende og at bebyggelsesstrukturen har negative konsekvenser for byrommet som blir for innelukket og mørkt, og for sammenhengen til tilliggende byområde og gatenett.

Byggehøyder

Det er utarbeidet plan for 18 etasjer og 11 etasjer.

Illustrasjon: A-LAB

Byggehøydene er lavest mot sørvest og høyest mot nordøst i samsvar med PBE sine føringer, og volumene trapper ned mot sørvest.

Byggehøydene i planforslaget varierer fra 2 etasjer mot vest til et slankt tårn på inntil 18 etasjer mot nordøst. På grunn av plasseringen mot nordøst gir bygget minimalt med skygge på torget og «egen» bebyggelse.

Det høye tårnet mot nordøst kan bli et landemerke / stedsmarkør, spesielt sett fra nordøst der man får en langstrakt siktakse fra Østre Aker vei / ev. fremtidige aveny.

Iht. PBE sin tilbakemelding ved oppstartsmøtet er rammene for byggehøyder inntil 42 meter, med henvisning til høyhusvedtaket og Kommuneplanen – Oslo mot 2030. Bystyret har vedtatt å revidere høyhus-strategien og Økern kollektivknutepunkt er et av stedene der det kan bli aktuelt å tillate byggehøyder på over 42 meter.

 

Saksinnsyn.