Kartlegging og verdsetting av friluftsområder på Økern og Løren

Oslo kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. OBS! Fristen for innspill er i morgen.

Sjekk kartet her for oversikt over Økern og Løren.

Kartleggingsarbeidet i Oslo er utført av Bymiljøetaten med prosjektbistand fra Plan- og bygningsetaten, Oslo og Omland friluftsråd og Oslofjorden friluftsråd. Friluftsrådene har etablert arbeidsgrupper for hver bydel og markaområdene, samt avholdt en rekke arbeidsmøter, inkludert for fjorden og øyene. Vi er svært takknemlig for den store frivillige innsatsen som er lagt ned i dette prosjektet.

Vi ønsker nå innspill for å kvalitetssikre informasjonen og arbeidet som er gjort.

Bymiljøetaten gjør oppmerksom på at kartleggingen og verdsettingen er gjennomført uten å ta hensyn til eierskap og regulering. Resultatet av prosjektet vil bli et temakart, og er ikke juridisk bindende. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. Ferdig kart vil også være grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel. Kartet vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase når det er ferdigstilt etter høringen.

Innspill

Bymiljøetaten ønsker blant annet innspill om:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende?
  • Andre innspill eller kommentarer?

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, referer du til områdenavn eller ID-nummer som du finner i kartløsningen, eller i oversiktsrapportene (vedlagt).  Hvis innspillet ditt gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn.

Vurderinger av om verdsettingen er satt riktig krever innsikt i den nasjonale metodikken som er utarbeidet av Miljødirektoratet og veiledningsheftet til arbeidsgruppene i Oslo (se vedlegg).

Kart på nettet

PDF over Bjerke

PDF over Grünerløkka

Send inn innspill

Du kan sende inn dine innspill via e-post eller brev. Innspillet må merkes med saksnummer 20/22201.

Frist for innspill

Frist for innsending av innspill er 18. desember 2020.

Tags: