Kunstprosjekt på Økern

Kulturetaten søker kunstnere for kunstprosjekter på Økern. Utlysningen er en del av prosjektet Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen, som er et samarbeid mellom flere offentlige etater og andre byutviklingsaktører i området

Økern! er et prosjekt der Oslo kommune samarbeider med KORO om å realisere kunstprosjekter i Hovinbyen i nært samarbeid med lokalbefolkning og byutviklingsaktørene.

Inviterer kunstnere til å delta

Vi ønsker å invitere kunstnere til å bidra til utviklingen av området – selve hjertet i et av Norges største byutviklingsområder. Vi ønsker kunstprosjekter som tar utgangspunkt i Økern slik området er i dag, som tar historien til området med seg og som bruker den planlagte utviklingen av området som rammeverk. Vi ønsker å trekke kunst og kunstnerisk kompetanse inn tidligere og på andre måter enn det vi er vant til i byutviklingsprosjekter.

Kunst og byutvikling

Prosjektet vil undersøke hvordan kunst og kunstnere kan spille en rolle i byutviklingen med kunstprosjekter som kommenterer, griper inn i eller på andre måter påvirker visjoner og planer for området. Det overordnede målet er å utvikle nye metoder for å arbeide med kunst offentlig rom i sammenheng med byutvikling. 

Vi er åpne for alle uttrykksformer, enten det er skulpturer, installasjoner, arkitektoniske konstruksjoner, lydbaserte uttrykk, film, fotografi, performance, aksjoner, tekst, digitale uttrykksformer, verksteder, eller kombinasjoner av disse.

Lokal forankring prioriteres

Det vil bli gitt prioritet til prosjekter som på ulike måter har lokal forankring, enten områdets beboere medvirker, det er koplet til lokale initiativ og organisasjoner, involverer ansatte i bedrifter og virksomheter, eller skjer i samarbeid med lokale tomteeiere og andre relevante interessenter. 

Kunstprosjektet(-ene) vil realiseres parallelt med utviklingen og behandlingen av den nye reguleringsplanen for Økern. Utlysningen er ikke knyttet til spesifikke byggeprosjekt og prosjektene bør derfor være av midlertidig art og ha form av en intervensjon i den pågående utviklingen.

Hensikten med utlysningen er å engasjere kunstnere til å utfordre og berike konvensjonelle måter å tenke kunst i byutvikling på og slik bidra til å skape en rik og sammensatt bydel. 

Samarbeid med flere etater

Etatene som er med i samarbeidet er, foruten Kulturetaten og KORO, Plan og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Byantikvaren.  Eiendomsutviklere som utvikler tomter i området og øvrige aktører kan trekkes inn i den videre utviklingen av kunstprosjektet.

Kunstprosjektet får en sterk og bred forankring i ulike fagmiljøer gjennom en felles styrings- og arbeidsgruppe der representanter fra de fire kommunale etatene og KORO deltar. Dette felles eierskapet gjør gjennomføringen smidig og åpner for at kunstprosjektene kan kobles til andre pågående prosesser i området. Det brede eierskapet sørger videre for synlighet og for at kunstprosjektene blir diskutert og tatt stilling til blant sentrale aktører i byutviklingssammenheng. 

Infoside Oslo Kommune

KORO produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og på andre offentlige arenaer. Samlingen av kunstverk er tilgjengelig for publikum på om lag tusen steder i Norge og internasjonalt.