Slik blir Økernbadet

Tøyenbadet stengte dørene ved nyttårsskiftet og et midlertidig badeanlegg skal plasseres på Økern i løpet av sommeren 2020.

Det nye badeanlegget på Tøyen ser meget flott ut, men det er tidligst ferdig i 2023. Oslo Kommune har derfor besluttet at et midlertidig badeanlegg skal etableres på Økern. Det er planlagt å åpne sommeren 2020. Nå har det badeanlegget på Økern fått rammetillatelse og byggingen starter nok opp i løpet av våren.

Midlertidig badeanlegg ved Økern. Illustrasjon: Nuno arkitektur AS; Brick Visual Solutions ZRT

Kort beskrivelse av søknaden

Kultur- og idrettsbygg i Oslo KF skal bygge erstatningsarealer for Tøyenbadet. Svømmehallen blir et midlertidigbygg og skal bygges med tanke på at mest mulig skal kunne demonteres og gjenbrukes senere på annen tomt. Det er et ønske at anlegget skal ha særpreg og gi et løft i området, og at det oppleves som en attraksjon i den midlertidige perioden det er oppført. Tiltaket er lokalisert på Økern i bydel Bjerke.

Nytt midlertidig badeanlegg ved Økern kveldstid/natt. Illustrasjon: Nuno arkitektur AS; Brick Visual Solutions ZRT

Kultur- og idrettsbygg i Oslo KF skal bygge erstatningsarealer for Tøyenbadet. Svømmehallen blir et midlertidig bygg og skal bygges med tanke på at mest mulig skal kunne demonteres og gjenbrukes senere på annen tomt. Det er et ønske at anlegget skal ha særpreg og gi et løft i området, og at det oppleves som en attraksjon i den midlertidige perioden det er oppført.
Tomten er lokalisert på Økern, på tidligere område for torghaller. Badeanlegget vil markere seg tydelig og være lett tilgjengelig for publikum. Nærhet til parkdrag og øvrige uteoppholdsarealer i området gir rom for felles uteoppholdsareal for barn/ ungdom i nærområdet.
Plasseringen gir nærhet til T-bane, kollektiv transport og øvrig offentlig kommunikasjon. Det vil ikke bli opparbeidet parkeringsplasser for besøkende til badet. Tomten ligger i nær tilknytning til Løren skole og kobler seg på det nye offentlige torget opparbeidet sør for nye Løren skole. Dette muliggjør sambruk av fellesarealer, avkjøringspunkter og sikrer en tydelig hovedadkomst for publikum.

Badet vil bestå av svømmebasseng på 12,5 m x 25 m med garderobefasiliteter/ dusjanlegg, personalrom og tekniske anlegg.

Tiltaket er et midlertidig tiltak som ikke varer lenger enn 2 år fra tillatelse til det fjernes, og tiltaket kan derfor søkes etter plan- og bygningslovens §20-4 uten krav til ansvarsretter (det er allikevel valgt å ansvarsbelegge tiltaket), og bestemmelser i loven, forskriften og plangrunnlaget gjelder så langt det passer, jf. pbl §30-5. Tiltaket er derfor ikke avhengig av dispensasjoner fra plangrunnlaget.

Det er krav om at tiltaket ikke skal medføre ulemper for omgivelsene, miljø og samfunn (§30-5), og kravene oppfylles ved at:
– Terrenget endres ikke vesentlig ved etablering av midlertidig bad. Det planlagte bygget er tilpasset eksisterende topografi og høydenivå for å minimere terrengtilpasninger. Bygget fundamenteres på terreng uten kjeller og bruker det eksisterende opparbeidede offentlige torget ved Løren skole for publikumsadkomst. Nødvendige terrengtilpasninger innarbeides ved inngangspartier.
– Det etableres fordrøyningsbed for overvann som inntegnet på vedlagt utomhusplan.
– Natur- eller kulturmiljøer blir ikke forringet av det midlertidige tiltaket.
– Tiltaket medfører ikke vesentlig økt trafikkbelastning på veinettet fordi det vil benyttes eksisterende adkomster, forplasserog gjennomkjøring.

Det er regulert adkomst til Løren skole gjennom reguleringsplan S-4906 og det etableres en kiss and ride-løsning i sambruk med skolen. Det legges også opp til sambruk av HC-parkeringsplassene for å ikke øke trafikkbelastningen vesentlig i området. Det sikres universell tilgjengelighet fra HC parkeringsplassene frem til hovedinngangen. Det vil si at det må gjøres tiltak på/ved kantsteinen til fortauet.
For varelevering og drift benyttes eksisterende adkomst fra Økern Torgvei sørøst på tomten. Ved behov vil det anlegges begrenset nødvendig parkering for personal og drift, på arealet for varelevering og drift med innkjøring fra Økern Torgvei øst på tomten.
Det midlertidige tiltaket berører ikke det regulerte parkdraget på nordsiden av tomten.

Beskrivelse til Søknad om rammetilatelse