Forsinkelse i Lørenveien Oppgraderingsprosjekt: Fullføring utsatt til våren 2024

Oslo kommune har kunngjort at fullføringen av Lørenveien Oppgraderingsprosjekt, som ble forventet å avsluttes i høsten 2023, er nå utsatt til våren 2024. Dette kommer som følge av flere utfordringer i prosjektet de siste månedene, inkludert uventede hindringer knyttet til kabelanlegg og væravhengige arbeidsoppgaver.

Illustrasjon som viser kantparkering for personbil, samt krysset ved Lørenvangen. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Prosjektet, som har som mål å transformere Lørenveien til en mer trafikksikker og moderne gate, har støtt på betydelige hindringer som har forsinket fremdriften. Blant de viktigste årsakene til forsinkelsene er avvik mellom kabelanleggene i gaten og kartgrunnlaget, samt uforutsette kvalitetsproblemer med kabelanleggene. Dette har tvunget prosjektteamet og entreprenøren til å bruke ekstra ressurser på å finne alternative løsninger.

Arbeidet som allerede er gjennomført inkluderer satt ned hastigheten til 30 km/t og enveisregulering av veien, innføring av stans forbudt for å unngå hindringer for gravearbeid, forbedret trafikksikkerhet i Lørenvangen med nytt fotgjengerfelt og fartsdumper, justeringer på lyssignaler i krysset ved Dag Hammarskjølds vei, miljøprøver, sikring og utbedring av kabelkryssinger, montering av overvannskummer og infiltrasjonssandfang, og forberedelser for fjernvarmeanlegg og strømkabler.

Tegnet perspektiv av Lørenveien sett mot vest. Hovedfokuset i perspektivet er fortauet og den grønne ringen. Tegning: Bjørbekk & Lindheim

Prosjektledelsen forventer at det meste av arbeidet vil være ferdigstilt innen utgangen av 2023, men værforhold og temperatur vil spille en rolle i ferdigstillelsen av visse deler av prosjektet. Derfor kan det bli nødvendig å utsette arbeidet med beplanting og toppstrøk av asfalt til våren 2024.

I anleggsperioden vil gaten forbli åpen for trafikk mot vest, men syklister og kjørende må finne alternative ruter mot øst. Bymiljøetaten oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og vise hensyn i området. Nødetatene vil fortsatt ha tilgang, men gjennomfartstrafikk kan bli midlertidig stengt i perioder.

Bilister og syklister som bryter reglene, inkludert kjøring mot kjøreretningen eller overskridelse av fartsgrensen, vil bli fulgt opp av politiet.

Det er også verdt å merke seg at det vil oppstå hull og søkk i veibanen som følge av asfaltarbeidene. Bymiljøetaten oppfordrer alle som oppdager slike hull til å melde det inn via e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Prosjektteamet opprettholder en kontinuerlig dialog med utbyggeren i Lørenveien 51 for å forbedre trafikksikkerheten ved krysset mellom Lørenveien og Lørenvangen. Dette inkluderer tiltak for å forbedre siktforholdene ved fotgjengerfeltet nær Baker Hansen, med mål om å sikre trygg ferdsel for både myke trafikanter og kjøretøy i området.

Selv om forsinkelsen er en skuffelse for dem som venter på den oppgraderte Lørenveien, jobber prosjektteamet hardt for å sikre at prosjektet blir fullført til høyeste standard og i tråd med Oslo kommunes mål om forbedret trafikksikkerhet og infrastruktur i byen. Våren 2024 er nå målet for avslutning av dette omfattende prosjektet.