Vil stenge veier for å hindre gjennomkjøring

I møteprotokollen fra Grünerløkka byutviklings- og næringskomite kommer det frem at MDG ønsker å stenge flere gater og gjøre veier til enveiskjørt gjennom Løren, Sinsen og Hasle.

Snarveiene «alle» kjenner på Løren, Sinsen og Hasle.

MDG’s forslag til vedtak

Grünerløkka byutviklings- og næringskomité ber Bymiljøetaten prøve ut en ordning hvor brua over Alnabanen i Peter Møllers vei, undergangen under Alnabanen i Sinsenveien og brua over Gjøvikbanen i Hasleveien stenges for biltrafikk. Målet er å bedre trafikksikkerheten og redusere gjennomfartstrafikk i boliggatene. I tillegg bør det vurderes å gjøre Fougners vei enveiskjørt fra Nordliveien til Grenseveien. Det bør gjøres trafikktellinger før og etter tiltaket for å undersøke effekten.

Saksframstilling

Boliggatene i området er ikke egnet for slik gjennomfartstrafikk. De har varierende tilrettelegging for gående, og det er også en rekke skoler og barnehager i området. Holmberg presenterte et forslag til løsning som innebærer svært enkle og billige tiltak, og som er enkelt reversibelt hvis det skulle vise seg å ha negative følger. Forslaget går ut på at brua over Alnabanen i Peter Møllers vei, undergangen under Alnabanen i Sinsenveien og brua over Gjøvikbanen i Hasleveien stenges for biltrafikk. I tillegg foreslo Holmberg at Fougners vei bør gjøres enveiskjørt fra Nordliveien til Grenseveien så ikke Fougners vei og Hekkveien brukes for å “snike” plasser i køen inn mot rundkjøringa på Carl Berner.

Positive konsekvenser av forslaget

Biltrafikken i boliggatene på Hasle, Løren og Sinsen blir redusert. Det vil føre til bedre boforhold og tryggere fremkommelighet for myke trafikanter, og gjøre det mer attraktivt å sykle eller gå. Tryggere skolevei for barna og ungdommene på Sinsen, Løren og Frydenberg skole. Forslaget vil løse utfordrende trafikksituasjoner flere steder i området, som i Peter Møllers vei, uten at det “flytter trafikken” til tilstøtende gater. Forslaget er i tråd med overordnede mål om redusert biltrafikk, mer aktiv transport og lavere klimagassutslipp. Sinsen Vel har også besøkt bydelsutvalget i åpen halvtime og ønsket at undergangen under Alnabanen i Sinsenveien stenges for biltrafikk.

Negative konsekvenser av forslaget

Begrenset fremkommelighet for kjørende i området. Enkelte steder kan det bli vanskeligere å finne parkeringsplass. Kan gi noe økt trafikk på hovedfartsårene rundt området.

Grünerløkka byutviklings- og næringskomites behandling:

Votering:

Vedtatt med 5 (2 MDG, V, SV, R) mot 2 (H, AP) stemmer.

Grünerløkka byutviklings- og næringskomites vedtak

Grünerløkka byutviklings- og næringskomité ber Bymiljøetaten prøve ut en ordning hvor brua over Alnabanen i Peter Møllers vei, undergangen under Alnabanen i Sinsenveien og brua over Gjøvikbanen i Hasleveien stenges for biltrafikk. Målet er å bedre trafikksikkerheten og redusere gjennomfartstrafikk i boliggatene. I tillegg bør det vurderes å gjøre Fougners vei enveiskjørt fra Nordliveien til Grenseveien. Det bør gjøres trafikktellinger før og etter tiltaket for å undersøke effekten.

Utspring fra MDG-diskusjon på Twitter

En facebook bruker har sporet forslaget tilbake til en twitter-dialog melom sentrale MDG-folk og forslagsstiller.

Link til vedtaket.