Hjertesone rundt Løren Skole

Trafikkgruppa ved Løren skole har vært aktive med å komme med innspill til Bymiljøetaten om områder som bør prioriteres fremover for å ivareta skoleveien til elevene. Nå er gruppen i gang med et prosjekt for å danne en hjertesone rundt skolen, slik at det blir en tryggere skolevei for barna. Alle foresatte ved skolen skal ha mottatt en undersøkelse hvor de kan være med å bidra med innspill til prosjektet.

Formål 

En hjertesone er, slik bildet over indikerer, en avgrenset sone i nærmiljøet rundt skolen med fokus på trafikksikkerhet og hvor man ønsker at foresatte ikke kjører. En hjertesone skal redusere trafikken rundt skolen ved skolestart og -slutt, samt gjøre det sikrere for elever å gå og sykle til/fra skolen. 

Byrådet ønsker at hjertesone skal innføres rundt alle barneskolene i Oslo. Hjertesoneprosjektene i Oslo er et samarbeid mellom skolene, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), kommunale virksomheter og Trygg Trafikk. Bymiljøetaten samordner Hjertesoneprogrammet i Oslo og gjennomfører denne undersøkelsen.  

Svarene fra undersøkelsen vil benyttes til å kartlegge behovet for å iverksette tiltak, holdningsskapende og fysiske, for å bedre trafikksikkerheten på skoleveien. For å måle effekten av iverksatte tiltak og drive med kontinuerlig forbedring, vil vi sende ut undersøkelsen på nytt om ca. ett år, og også senere.

Trygg trafikk – hjertesone

Løren Skole – Tryggere skolevei