Melder at det må planlegges for svømmehall i Lørenveien

I en uttalelse fra bydel Grünerløkka for plansaken til Lørenaktivitetspark fremkommer det at det må hensynstas at en svømmehall må bygges på tomten. Grunnen er at utvikler av Økern Sentrum ønsker å ta ut badeland fra sine planer for Økern og det er et stort behov for ny badehall i Oslo.

Her er hele uttalelsen fra Bydel Grünerløkka

Grünerløkka bydelsutvalg vedtok i møte 13. desember 2018 (sak 149/18) følgende høringsuttalelse:

• Bydelen mener de lokale beboerne, da spesielt barn og ungdom må involveres i en god medvirkning/samskapingsprosess

• Det bør være tilbud for de som ikke driver med organisert idrett. Bydelen avholdt nettopp «Ungdomskonferansen» hvor det fremkom at ungdommen ønsker et sted for egenorganisert aktivitet. De ønsker tilstedeværelse av voksne uten at aktiviteten styres, og at det er mulighet for utlån av utstyr. Lokalet/stedet må også kunne ivareta funksjonen som en sosial møteplass hvor man treffer venner i uformelle og trygge rammer

• Hallen bør kunne fungere som en møteplass for de ungdommene som ellers ville ha oppholdt seg på steder hvor bydelen ikke ønsker stor ansamling av ungdom

• Bydel Grünerløkka har en høy andel barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, og det er derfor viktig at hallen og parken blir et tilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Dette er også en viktig årsak til ønske om tilrettelegging for utlånsordninger av utstyr

• Bydelens innbyggere har behov for lokaler i området for fleksibel bruk, eksempelvis til feiring av bursdager og liknende. Dette trengs i et område hvor mange bor tett og relativt trangt. Det er ønskelig at det sees på muligheter for dette i prosjektet

• Bydelen ønsker at det sees på mulighet for kjøkkenfasiliteter. Dette kan generere mange positive ringvirkninger via aktiviteter som nabolagsbord, nærmiljøcafè, kostholdsveiledning, matkurs osv. I tillegg kan man kunne kombinere ungdomsjobber med å tilby sunn mat til barn og ungdom som benytter seg av stedet

• Bydelen mener at det i dette området er behov for et estetisk løft, da bebyggelsen eller ser meget ensformig. Flerbrukshallen og området rundt bør ta sikte på å være estetisk attraktivt og ha en høy kvalitet bruksmessig sett. Kreativ bruk av farger og fasadeuttrykk er ønskelig

• I Oslo står anleggsmaskinene for 16% av klimagassutslippene. Bydel Grünerløkka oppfordrer derfor til at alle bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie

• Alle byggeplasser må sikre størst mulig grad av avfallsforebygging og muligheter for ombruk, med krav i TEK 17 som minimumskrav

• Bydelen ønsker at det sees på mulighet for å ha grønne tak og fasader i prosjektet, eventuelt ha et alternativt byøkologisk preg

• Etablering av svømmehall må tas inn i planleggingen av flerbrukshallen på Løren. Behovet for svømmehaller er skrikende i Oslo, og verken nye Stovner bad eller nybygd Tøyenbad bidrar til å dekke opp dette underskuddet i bydelen. Svømmehall er bare blitt enda mer påkrevd nå som badeanlegget på Økern er blitt droppet av utbyggerne.

Bydelen henviser også til tidligere vedtak fra byutviklingkomiteens møte 08.09.2014:
Bydel Grünerløkka anbefaler Alternativ 2 Grønnstruktur, friområde/ park og flerbrukshall. I store nye boligområder hvor mange mennesker flytter inn i løpet av relativt kort tid er det viktig at det legges til rette for naturlige sosiale møteplasser, slik at beboerne får tilknytning og eierskap til sitt nærmiljø og hverandre. Barns oppvekstmiljø skal ivaretas spesielt. Det må sikres gode og tilstrekkelig store uteoppholdsareal. Bydel Grünerløkka mener Løren aktivitetspark langs strøksgata Lørenveien, og idrettshall i forbindelse med parken, vil bli en spesielt viktig møteplass på Lørenområdet.

Det er underdekning på idrettshaller og idrettsplasser i bydelen. Aktivitetsparken og idrettshallen vil dekke et behov og også være viktig som sosial arena. Bydelen ønsker at det i tillegg til aktivitetspark bygges idrettshall på tomta. Bydelen ønsker å involveres i arbeidet med utforming av aktivitetsparken.

Bydel Grünerløkka er svært positiv til foreslåtte VPOR for Løren. Parker, torg og møteplasser, gang- og sykkelveier, broer, overganger, idrettshaller og strøksgater, kan kompensere for mye
av tettheten som allerede er og som vil komme på Løren. Bydelen vil understreke behovet for at alle plassene og parkene i VPOR blir gjennomført, da dette er et minimum av hva det er behov for på Løren.

Uttalelsen fra Bydel Grünerløkka

Plansak Løren Aktivitetspark