Det midlertidige badet på Økern kan bli forsinket (igjen)

Tøyenbadet er revet. Nytt bad skal stå ferdig i 2023. Midlertidig badeanlegg skulle bygges på Økern og være ferdig sommeren 2020.

Nå er sommeren snart over og det har ikke vært en spade i jorda på Økern for å bygge nytt midlertidig bad enda.

Ukomplett tiltaksplan

Årsaken skal være at PBE har meldt til Kultur- og idrettsbygg Oslo at tiltaksplanen er ukomplett.

Tiltaksplanen må svare på følgende:

  • Dere har redegjort for at det er utført prøvetaking i 14 prøvegroper . For å gi et tilstrekkelig bilde av forurensningssituasjonen må dere ta flere prøver. Se mer informasjon under «Vår vurdering».
  • Tiltaksområdet er regulert til byggeområde for bolig, forretning og kontor gjennom reguleringsplanen for det berørte området. Akseptkriteriene for denne arealbruken, gitt i
    Miljødirektoratets veileder TA-2553/ 2009, må tilfredsstilles. I en blandet regulering vil det være den mest følsomme arealbruken som vil være utslagsgivende. Dere kan ikke benytte dere av en annen arealbruk der det skal etableres parkeringsplasser, enn resten av tiltaksområdet. Dere må revidere tiltaksplanen slik at regulering for bolig er ivaretatt.
  • Dere må sende inn en graveplan.

Se live bilder fra rivingen av tøyebadet.

Svar fra Kultur- og idrettsbygg Oslo

Konsekvensene om prosjektet må grave vesentlig dypere enn forutsatt vil være betydelige av flere årsaker:

  1. Økte kostnader for prosjektet. I ytterste konsekvens kan økte kostnader medføre at prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor bevilget kostnadsramme.
  2. Det vil oppstå forsinkelse i prosjektet. Fremdriften blir kraftig berørt, da kontrakten med entreprenør er basert på de opprinnelige forutsetninger fra rammetillatelsen.
  3. Miljøgevinst for det midlertidige tiltaket svekkes, da vi vil få en betydelig økning av forurensende transport av masser inn og ut av anlegget.

Det presiseres at badet kun vil bli stående i to år, for deretter å flyttes til ny midlertidig lokasjon. Etter vår oppfatning vil det være naturlig at fjerning av forurensede masser i dypere lag skjer på det tidspunkt man eventuelt etablerer en permanent bebyggelse i fremtiden. Vår kontakt med EBY tilsier at planlagt permanent utbygging av eiendommen vil kunne skje i etterkant av at badet er flyttet etter to år.

Det midlertidige badet er et tiltak som gjennomføres for å delvis erstatte svømmetilbudet i den tiden nytt Tøyenbad er under bygging. Ytterligere forsinkelser i prosjektet vil derfor være svært uheldig for brukerne.

[yop_poll id=»3″]

PBE’s brev til KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO om Behov for tilleggsdokumentasjon – Forurenset grunn  – Økern torgvei

Kultur- og idrettsbygg Oslo svar til PBE – Ber om fornyet vurdering